Izvođenje dodatnih radova na asfaltiranju i sanaciji dijela lokalnog puta u MZ Snagovo

Broj: 02-360-47-1-1/18
Datum: 12.11.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 l

 Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke Izvođenje dodatnih radova na asfaltiranju i sanaciji dijela lokalnog puta u MZ Snagovo kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

               Zvornikputevi a.d. Zvornik.

 ll

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao povoljan jer je za navedene radove putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ ekonomski povoljnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 80.006,87KM sa PDV-om. Rok za izvođenja radova je 7 dana od uvođenja u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (10) deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Zvornikputevi” a.d. Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.