Izvođenje radova na izgradnji mosta na rijeci Hoča, za naselje Karakaj

Broj: 02-360-55/18
Datum: 03.09.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje radova na izgradnji mosta na rijeci Hoča, za naselje Karakaj, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-3-58-3-43/18 od 21.08.2018. godine, prijavio se ponuđač:      

  1. Keso – gradnja d.o.o. Tršić – Zvornik.

II

 Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 65.415,87KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora i uvođenja izvođača u posao od strane nadzornog organa, a plaćanje se vrši po ispostavljanju privremenih situacija.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                            GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. „Keso – gradnja“ d.o.o. Tršić – Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  3. Arhiva.