Nabavka, instalacija i konfiguracija telefonske centrale

Broj: 02-360-51/18
Datum: 21.08.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka, instalacija i konfiguracija telefonske centrale, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-152-3-37/18, dana 25.07.2018. godine, prijavili su se sledeći ponuđači: 

  1. King“ d.o.o Doboj,
  2. Lanaco“ d.o.o Banja Luka.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku roba u predmetu  Nabavka, instalacija i konfiguracija telefonske centrale“, najpovoljniji ponuđač je Lanaco“ d.o.o Banja Luka.

 III

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspešniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 13.969,80KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 30 dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana nakon zaprimanja ovjerene fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. „King“ d.o.o Doboj,
  2. „Lanaco“ d.o.o Banja Luka,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica Gradske uprave Zvornik“,
  4. Arhiva.