Nostrifikacija projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju mosta „Kralja Petra I Karađorđevića“ preko rijeke Drine u Zvorniku

Broj:  02-360-31/18
Datum: 20.04.2018. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nostrifikacija projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju mosta „Kralja Petra I Karađorđevića“ preko rijeke Drine u Zvorniku, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „IUGERS JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Save Mrkalja br.16, Banja Luka.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 6.844,50 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 15 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši 50 % avansno, a 50% u toku nostrifikacije projektno-tehničke dokumentacije, a prije predaje izvještaja naručiocu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „IUGERS“ Banja Luka            ,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.