Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2

Број: 02-360-2/18
Датум: 31.01.2018. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 Члан 1.

 У поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2“, пријавили су се следећи понуђачи и то за:

Лот1 – „Набавка информативних услуга путем телевизије“:

 1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина,
 2. „Подриње“ РТВ д.о.о. Лозница. 

            Лот2 – „Набавка информативних услуга путем радија“;

 1. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“ Зворник

Члан 2.

 Након разматрања понуда за набавку оглашених Услуга из Анекса II дио Б „Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2“ утврђено је да понуђачи испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом.

Понуђене цијене за ЛОТ1 – „Набавка информативних услуга путем телевизије“ су:  

 1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина са укупним износом од 42.120,00КМ  са ПДВ-ом и
 2. „Подриње“ РТВ д.о.о. Лозница са укупним износом од 6.000,00€  са ПДВ-ом.

Понуђене цијене за ЛОТ2 – „Набавка информативних услуга путем радија“ су:

 1. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“ Зворник са укупним износом од 10.398,60КМ  са ПДВ-ом.

                                                                                     Члан 3.              

Понуде понуђача из члана 2. ове Одлуке, а у складу са чланом 4. став 3. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, оцијењене су као задовољавајуће и прихватљиве јер вриједност пристиглих понуда не прелази вриједност средстава предвиђених буџетом за ову набавку. Рок за извршење услуга је 31.01.2019.године, а плаћање се врши мјесечно, након испостављања рачуна/фактуре.

Против ове одлуке кандидати – понуђачи има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „БН“ РТВ д.о.о. Бијељина,
 2. „Подриње“ РТВ д.о.о. Лозница,
 3. „Петкомерц“ д.о.о. Дрињача – Радио „Освит“ Зворник,
 4. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
 5. Архива.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter