Poništava se postupak javne nabavke „Nabavka opreme za stomatološku ordinaciju u OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku“

Broj: 02-360-189/17
Datum: 04.12.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“,broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka

 I

 Poništava se postupak javne nabavke Nabavka opreme za stomatološku ordinaciju u OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku, objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-95-3-81/17, dana 03.11.2017. godine u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer ponuda ponuđača Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

lll

 Ukoliko smatrate da je tokom postupka  javne nabavke prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, u pisanoj formi u tri primjerka, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema obavještenja.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Krajinagroup“ d.o.o. Banja Luka,
  2. Odjeljenje za privredu, razvoj, poljoprivredu i društvene djelatnosti
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  4. Arhiva.