Usluge održavanja zelenih površina na lokaciji „Gradska fontana“ u Zvorniku

Broj:  02-360-66/17
Datum:27.03.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: Usluge održavanja zelenih površina na lokaciji „Gradska fontana“ u Zvorniku, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Poljoprivredna apoteka „AGRO-TRGOVINA“, Pilica bb, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 4.100,00 KM sa PDV-om. Rok vršenja usluga je 1 (jedan) godina od obostranog potpisivanja Ugovora o direktnom sporazumu, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene fakture.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „AGRO-TRGOVINA“, Pilica,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.