Izvođenje radova na postavljanju saobraćajnih znakova sa pratećom opremom

Broj:  02-360-65/17
Datum:27.03.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: Izvođenje radova na postavljanju saobraćajnih znakova sa pratećom opremom, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. SIGNAL PROM“ d.o.o., Ekonomija, ulica četvrta br.22, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvođenje radova u ukupnom iznosu od 5.910,00 KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 20 radnih dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.. 

                                                                          III                                               

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „SIGNAL PROM“ d.o.o., Ekonomija,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.