Извођење радова на постављању саобраћајних знакова са пратећом опремом

Број:  02-360-65/17
Датум:27.03.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Извођење радова на постављању саобраћајних знакова са пратећом опремом, понуду је доставио понуђач:

  1. СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о., Економија, улица четврта бр.22, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење радова у укупном износу од 5.910,00 КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 20 радних дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.. 

                                                                          III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „СИГНАЛ ПРОМ“ д.о.о., Економија,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.