Sanacija klizišta na putevima u mjesnim zajednicama Snagovo i Gornji Šetići

Broj: 02-360-3-2/16
Datum: 07.03.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 47. Statuta Grada Zvornik („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 2/16 i 14/16), gradonačelnik Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke Sanacija klizišta na putevima u mjesnim zajednicama Snagovo i Gornji Šetići kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

               „Pantić promet” d.o.o Petkovci. 

 II

Ponuđač iz člana I ove Odluke ocijenjen je kao povoljan  jer je za navedene radove putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ ekonomski povoljnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu 40.007,15 KM. Rok za izvođenja radova je 7 dana od uvođenja u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke kandidat – ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od 5 dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Pantić promet” d.o.o Petkovci,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.