Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće

Broj: 02-360-19/17
Datum: 22.02.2017. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 47. Statuta Grada Zvornik („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 2/16 i 14/16), gradonačelnik Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće“ objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-1-15-3-22/17, dana 10.02.2017. godine, prijavili su se sledeći ponuđači: 

  1. „Beoprom 076“ d.o.o Zvornik,
  2. Zvorničanka“ d.o.o. Zvornik.

II

 Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba  „Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće“ najpovoljniji ponuđač je „Beoprom 076“ d.o.o Zvornik.

 III

 Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za nabavku navedenih roba dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na 2 godine u iznosu od 22.372,44KM sa PDV-om. Roba se isporučuje po potrebi, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju ovjerenih faktura.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

                                                                                                                              GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Beoprom 076“ d.o.o – Zvornik,
  2. „Zvorničanka“ d.o.o. Zvornik,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica Gradske uprave Grada Zvornik“,
  4. Arhiva.