Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће

Број: 02-360-19/17
Датум: 22.02.2017. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 41. и 47. Статута Града Зворник („Службени гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), градоначелник Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће“ објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7-1-15-3-22/17, дана 10.02.2017. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Беопром 076“ д.о.о Зворник,
  2. Зворничанка“ д.о.о. Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће“ најповољнији понуђач је „Беопром 076“ д.о.о Зворник.

 III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за набавку наведених роба доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на 2 године у износу од 22.372,44КМ са ПДВ-ом. Роба се испоручује по потреби, а плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Беопром 076“ д.о.о – Зворник,
  2. „Зворничанка“ д.о.о. Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  4. Архива.