Nabavka vatrogasnog vozila za šumske požare

Broj: 02-360-94/16
Datum: 17.11.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) Gradonačelnik Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka vatrogasnog vozila za šumske požare objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-74-3-54/16, dana 27.10.2016. godine, prijavio se sledeći ponuđač: 

  1. Konzorcijum „Gasop RS“ doo Zvornik i PD „Gasop“ doo Beograd.

II

Nakon razmatranja prijave koja ispunjava uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka vatrogasnog vozila za šumske požarejedini ponuđač je Konzorcijum „Gasop RS“ doo Zvornik i PD „Gasop“ doo Beograd. 

                                        III                                            

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao zadovoljavajući jer je za navedene robe dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 259.600,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe je 45 dana od potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši avansno 60 % a ostatak po isporuci robe.

Protiv ove odluke kandidat – ponuđač ima pravo da podnese žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

 

Obradio:                                                       Verifikovao:
Mitar Ristanović                                      Miloš Tomić

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. Gasop RS“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Gradske uprave Zvornik“,
  3. Arhiva.