Конкурс за додјелу стипендија студентима у школској 2016/17 години

Ha основу члана 38. и 47 Статута Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број 2/16) и члана 3. Правилника о стипендирању студената из буџета Општине Зворник, број 02-67-5/15 од 18.11.2015.године, Комисија за стипендије расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/17 ГОДИНИ

I

Град Зворник расписује Конкурс за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2016/17. годину. Укупна средства за стипендирање студената по овом Конкурсу износе 150.000КМ.

Средства за стипендије су обезбеђују у буџету Града Зворник за 2017.годину.

 А. ОПШТИ  УСЛОВИ

II

На Конкурс се могу пријавити редовни студенти факултета, високих и виших школа који испуњавају следеће опште услове:

 1. Да имају стално мјесто пребивалишта на територији Града Зворник,
 2. Да студирају на факултетима у Републици Српској, Федерацији БиХ или Републици Србији.

III

Стипендија се не може додијелити студенту:

 1. Који је губио једну од претходних година студија
 2. Који је корисник стипендије од стране другог даваоца
 3. Који има просјек оцјена мањи од 7,00
 4. Прве године који има просјек оцјена из средње школе мањи од 4,00
 5. Који је апсолвент
 6. Који је старији од 26 година
 7. Који не достави комплетну документацију утврђену Конкурсом
 8. На листи „Слабо материјално стање“:
 • за више од једног студента из истог породичног домаћинства,
 • чији укупни мјесечни приходи по члану породице прелазе 500КМ,
 • чији је родитељ власник или сувласник капитала у привредном друштву.

IV

Студенти који су у претходној школској години били стипендисти Града Зворник, да би стекли право на стипендију у школској 2016/17, подносе сву потребну документацију по овом Конкурсу.

V

Студенти који конкуришу за стипендију сврставају се у једну од  пет категорија – ранг листа:

 1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
 2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе
 3. Студенти слабог материјалног стања
 4. Студенти дјеца породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 1-4. Категорије
 5. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00.

VI

Укупна средства за стипендије планирана овим Конкурсом, расподјељују се како слиједи:

–  стипендије за све студенте са просјеком оцјена већим од 8,50

–  стипендије за све студенте прве године носиоце „Вукове дипломе“ из средње школе,

–  стипендије за 10 студената мастер студија, са просјеком оцјена већим од 9,00.

Преостала средства расподијелиће се према одлуци Градоначелника а на приједлог Комисије за стипендије, за категорије:

 • студенти слабог материјалног стања,
 • студенти дјеца породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 1-4. категорије,
 • до 5% укупно распопложивих средстава за стипендије остаје у резерви.

 VII

Сви студенти са просјеком оцјена већим од 8,5, а који испуњавају услове Конкурса биће стипендирани без обзира на број поднијетих захтјева по Конкурсу.

Сви студенти прве године студија, носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе а који испуњавају услове Конкурса биће стипендирани без обзира на број поднесених пријава по Конкурсу.

Сви студенти без оба родитеља и студенти са хендикепом, који испуњавају услове Конкурса додјелиће се стипендија без обзира на мјесто на ранг листи.

За десет студената мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00 који испуњавају услове Конкурса додјелиће се стипендија.

 VIII

Висина стипендије износи 100КМ мјесечно и исплаћује се у 10 месечних рата за студенте из категорије:

 1. Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50
 2. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“ из средње школе
 3. Студенти без оба родитеља и студенти са хендикепом
 4. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00.

Висина стипендије и број рата за остале двије категорије утврђује Градоначелник на основу ранг листе и приједлога Комисије за стипендије, а на основу броја приспјелих пријава на Конкурс и расположивих средстава за стипендирање.

 Б. НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 IX

Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном обрасцу и може конкурисати само на једну од утврђених категорија -листа.

 1. Студенти са просјеком већим од 8,50 уз захтјев прилажу и следећа документа:
 • потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
 • оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,
 • фотокопију индекса,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца,
 • награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл.
 • фотокопију „картице текућег рачуна“ пословне банке у Зворнику.
 1. Студенти прве године носиоци „Вукове дипломе“уз захтјев прилажу и следећа документа:
 • потврду о статусу редовног студента,
 • овјерену фотокопију „Вукове дипломе“,
 • фотокопија индекса,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца,
 • фотокопију „картице текућег рачуна“ пословне банке у Зворнику.
 1. Студенти за листу „слабог материјалног стања“ уз захтјев прилажу и следећа документа:
 • копије свједочанстава о завршеним претходним разредима и увјерење о упису више или високе школе – за студенте прве године студија,
 • потврда о статусу редовног студента одређене године студија,
 • оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,
 • фотокопију индекса,
 • изјаву о заједничком домаћинству,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца, и да му родитељ није власник привредног друштва или предузетничке радње,
 • увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи или туђе његе,
 • доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
 • висине просјечне плате у претходна три мјесеца,
 • увјерења о износу пензија у претходна три мјесеца,
 • потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
 • остале доказе о примањима.

–     награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл. (овјерена копија),

 • фотокопију „картице текућег рачуна“ пословне банке у Зворнику.
 1. Студенти за листу, дјеца породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 1-4 категорије, уз захтјев прилажу и следећа документа:
 • копије свједочанстава о завршеним претходним разредима и увјерење о упису више или високе школе – за студенте прве године студија,
 • потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
 • оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,
 • фотокопију индекса,
 • изјаву о заједничком домаћинству,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца
 • увјерења или доказе:
 • извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
 • увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је родитељ инвалид),
 • увјерење да је корисник социјалне помоћи или туђе његе,
 • увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс,

–     доказ о примањима за сваког члана домаћинства:

 • висине просјечне плате у претходна три мјесеца,
 • увјерења о износу пензија у претходна три мјесеца,
 • увјерења о износу породичне и личне инвалиднине,
 • потврда од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
 • остале доказе о примањима,

–     награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл. (овјерена копија)

 • фотокопију „картице текућег рачуна“ пословне банке у Зворнику.
 1. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00уз захтјев прилажу и следећа документа:
 • потврда о статусу редовног студента мастер студија,
 • оцјене из претходних година са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања,
 • фотокопија индекса,
 • фотокопију дипломе или увјерења о завршеним основним студијама,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије од другог даваоца,
 • награде признања, дипломе, научни и пројектни радови и сл.
 • фотокопију „картице текућег рачуна“ пословне банке у Зворнику.

Образац пријаве за конкурисање за одређену листу и образац изјаве да студент није корисник стипендије од другог даваоца или да му родитељ није власник капитала у привредном друштву, може се преузети на шалтеру Градсе управе.

 В. КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА 

X

Критеријуми за добијање стипендије и бодовање на ранг листама:

 1. Студенти са просјеком оцјена изнад 8,50
 • признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима –један бод;
 • за успјех у школовању; просјечна оцјена претходних година студија множи са 2 (два);
 1. Студенти прве године који су носиоци „Вукове дипломе“
 • признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима –један бод;
 • за успјех у школовању; просјечна оцјена из средње школе (5), множи се са 3,5
 1. Студенти слабог материјалног стања, бодују се на основу следећих критерија:
 • признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима –један бод;
 • за успјех у школовању; за студенте прве године, просјечна оцјена из средње школе множи се са 3,5 а за остале студенте, просјечна оцјена претходних година студија множи са 2 (два);
 • за сваку завршену годину студија – један бод;
 • кандидат без материјалних примања за све чланове домаћинства – три бода;
 • кандидат чија мјесечна укупна примања у домаћинству по члану износе:

 до 200КМ                                                                                  – два бода,

 преко 200 КМ до 350КМ                                                                        – један бод;

 • студент државног факултета – два бода;
 • дефицитарно занимање – два бода.
 1. 4. Студенти дјеца породица погинулих бораца, ратних војних инвалида 1-4 категорије
 • признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима –један бод;
 • за успјех у школовању; за студенте прве године, просјечна оцјена из средње школе множи се са 3,5 а за остале студенте, просјечна оцјена претходних година студија множи се са 2 (два)
 • за сваку завршену годину студија – један бод;
 • за студенте без једног родитеља – три бода;
 • за студенте чији је родитељ РВИ инвалид од I до IV категорије – два бода;
 • корисник социјалне помоћи или туђе његе – два бода;
 • кандидат чија мјесечна укупна примања у домаћинству по члану износе:

до 200КМ                                                                                 – два бода,

преко 200 КМ до 350КМ                                                           – један бод;

 • студент државног факултета – два бода;
 • дефицитарно занимање – два бода.
 1. Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00
 • признања и награде учествовања у научним или пројектним активностима –један бод;
 • за успјех у школовању; просјечна оцјена претходних година студија множи са 2 (два);

Комисија за стипендије у сарадњи са Заводом за запошљавање РС, Биро Зворник и Одјељењем за привреду, развој ,пољопривреду и друштвене дјелатности утврђује Листу дефицитараних занимања као основ за бодовање.

 Г. ПОСТУПАК  КОНКУРИСАЊА И ОДЛУЧИВАЊА

 XI

Кандидат за додјелу стипендије подноси писмени захтјев на прописаном обрасцу уз који прилаже документацију утврђену овим Конкурсом и може конкурисати само на једну од утврђених категорија -листа.

Пријаве на Конкурс са потребном документацијом студент доставља на шалтер Градске управе Града Зворник. Ако се пријава доставља путем поште,  Адреса је:   Градска управа Града Зворник, Комисија за стипендије,  Светог Саве 124, 75400 Зворник.

Комисија за стипендије утврђује ранг листе студената у свих пет категорија и исте доставља Градоначелнику и објављује их на огласној табли Градске управе.

Приговор на ранг листу Комисије, учесник Конкурса може уложити Градоначелнику у року од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Градоначелник ће у року од 15 дана донијети коначну одлуку по приспјелим приговорима.

Коначну Одлуку о додјели стипендија доноси Градоначелник на приједлог Комисије за стипендије.

Резултати конкурса се објављују на огласној табли Градске управе и у свим мјесним канцеларијама на подручју Града Зворник.

XII

У случају давања нетачних и непотпуних података стипендиста сноси кривичну и материјалну одговорност, због чега се давања по основу стипендије обустављају.

Комисија задржава право да провјери вјеродостојност података датих у конкурсној процедури.

XIII

Резултати Kонкурса  о додјели стипендија  биће објављени у року до 45 дана, након затварања Конкурса, на огласној табли Граске  управе Зворник, у свим мјесним канцеларијама на подручју Града Зворник и на Интернет страници Градске управе.

XIV

Конкурс траје 30 календарских дана, односно од 24.10. 2016. до 23.11.2016.године.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                             КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИЈЕ
ГРАД ЗВОРНИК                                                                                                                 Огњен Павловић
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Комисија за стипендије
Број: 02-___________/16
Датум: 24.10.2016.године

Обрасци:
1.Захтјев за стипендију са просјеком већим од 8,5.doc
2.Захтјев за стипендију за Вуковце.doc
3.Захтјев за стипендију слабог материјалног стања.doc
4.Захтјев за стипендију ППБ и РВИ.doc
5.Захтјев за стипендију мастер студија.doc