Asfaltiranje puteva po mjesnim zajednicama na području grada Zvornik

Broj: 02-360-78/16
Datum: 19.07.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

 U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Asfaltiranje puteva po mjesnim zajednicama na području grada Zvornik objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-58-3-44/16, dana 01.07.2016.godine, prijavio se sledeći ponuđač:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik. 

II

 Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. Sa izabranim ponuđačem biće zaključen okvirni sporazum na 2 godine u iznosu od 999.174,15KM. Rok za izvođenje radova i način plaćanja definisaće se posebnim ugovorima koji će se zaključivati u toku trajanja okvirnog sporazuma.

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

Obradio:                                                           Verifikovao:

Mitar Ristanović                                             Gordan Jovanović

 

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

1.„Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,

2.Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,

3.Arhiva.