Nabavka opreme za potrebe realizacije Projekta proširenja obima usluga Centra za podršku djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u Gradu Zvornik

Broj:  02-360-77/16
Datum:28.06.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka opreme za potrebe realizacije Projekta proširenja obima usluga Centra za podršku djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u Gradu Zvornik“, 24.06.2016. godine ponudu su dostavili sledeći ponuđači:

  1. „TOP SPORT“ d.o.o. Hajduk Veljkova 13, Bijeljina,
  2. „GARFILD“ OTR i komision, Nušićeva bb, Bijeljina,
  3. „JORGOS“ d.o.o.  Cara Uroša 34, Bijeljina.

II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba, kao najpovonjniji ponuđač izabran je „TOP SPORT“ d.o.o. Bijeljina.

III

Ponuđač iz prethodnog člana je ocijenjen kao najpovoljniji jer je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u ukupnom iznosu od 4.202,84 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 10 dana od dana potpisivanja Ugovora o direktnom sporazumu, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene okončane situacije.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio: Zoran Đukanović

     V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „TOP SPORT“ d.o.o. Bijeljina,
  2. „GARFILD“ OTR i komision, Bijeljina,
  3. „JORGOS“ d.o.o. Bijeljina,
  4. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,

Arhiva.