Sistematska dezinsekcija – tretman uništavanja komaraca na području grada Zvornik za 2016. godinu

Broj: 02-360-70/16
Datum: 21.06.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnik Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Sistematska dezinsekcija – tretman uništavanja komaraca na području grada Zvornik za 2016. godinu objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-2-50-3-39/16, dana 08.06.2016. godine, prijavio se ponuđač:

  1. „Sanitacija“ d.o.o. Zvornik.

 II

 Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene usluge dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 21.498,75 KM. Rok za izvršenje usluga dezinsekcije je 10 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši najkasnije 30 dana nakon izvršenja usluga.

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

Obradio:                                                          Verifikovao:

Ristanović Mitar                                                 Miloš Tomić

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Sanitacija“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica opštine Zvornik,
  3. Arhiva.