Sanacija odrona na putnom pravcu Branjevo – Lazarevići

Broj: 02-360-69/16
Datum: 10.06.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

I 

Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke Sanacija odrona na putnom pravcu Branjevo – Lazarevići kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

„XD“ d.o.o. Gornja Trnova

II

Ponuđač iz člana I ove Odluke ocijenjen je kao povoljan  jer je za navedene radove putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ ekonomski povoljnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu 8.775,00KM. Rok za izvođenja radova je 3 dana od uvođenja u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Obradio:                                                        Verifikovao:

Mitar Ristanović                                               Miloš Tomić

 

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „XD“ d.o.o. Gornja Trnova,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.