Санација локалних путева на подручју града Зворник

Број: 02-360-63/16
Датум: 07.06.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I 

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Санација локалних путева на подручју града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-3-47-3-37/16, дана 18.05.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

 1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 2. XD“ д.о.о. Горња Трнова,
 3. Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
 4. „Џале ископ“ д.о.о. Калесија и
 5. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за извођење оглашених радова  Санација локалних путева на подручју града Зворникнајповољнији понуђач је „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник. 

III 

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на 6 мјесеци (до краја 2016. године) у износу од 248.365,00КМ. Рок за извођење радова и начин плаћања дефинисаће се посебним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Горан Писић

 

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. „Зворникпутеви“ а.д. Зворник,
 2. „XD“ д.о.о. Горња Трнова,
 3. „Jović S&D“ д.о.о. Угљевик,
 4. „Џале ископ“ д.о.о. Калесија и
 5. „ВТ Компред“ д.о.о. Зворник.
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Зворник“,
 7. Архива.