Nabavka i ugradnja klima uređaja

Broj:  02-360-61/16
Datum:03.05.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka i ugradnja klima uređaja“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. HIDROCOM“ d.o.o. Patrijarha Pavla 24, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 1.856,90 KM sa PDV-om. Rok za isporuku i ugradnju robe je 5 dana od dana potpisivanja Ugovora o direktnom sporazumu, a plaćanje se vrši 50% avansno, a ostatak na osnovu dostavljene ovjerene fakture. 

                                                  III                                               

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio: Zoran Đukanović

V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „HIDROCOM“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.