Nabavka i ugradnja video nadzora u Gradu Zvornik

Broj: 02-360-52/16
Datum: 16.05.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka i ugradnja video nadzora u Gradu Zvornik objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-1-40-3-34/16, dana 21.04.2016. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. Sector security“ d.o.o. Banja Luka,
  2. „Alpha security“ d.o.o. Banja Luka.

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba  „Nabavka i ugradnja video nadzora u Gradu Zvornik“ najpovoljniji ponuđač je Alpha security“ d.o.o. Banja Luka.

                                                                        III                                            

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 95.349,74KM. Rok za isporuku robe je 30 dana od potpisivanja ugovora i uvođenja u posao od Nadzornog organa, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

Obradio:                                                       Verifikovao:

Mitar Ristanović                                             Miloš Tomić

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Sector security“ d.o.o. Banja Luka,
  2. „Alpha security“ d.o.o. Banja Luka,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica Gradske uprave Zvornik“,
  4. Arhiva.