Sanacija odrona puta u MZ Lokanj, zaseoci Gudura i Njiverice

Broj: 02-360-50/16
Datum: 26.04.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Sanacija odrona puta u MZ Lokanj, zaseoci Gudura i Njiverice“ objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-336-3-31/16, dana 12.04.2016. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

 1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
 2. „10. Jun“ d.o.o. Čelopek – Zvornik,
 3. „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik,
 4. „Putevi“ d.o.o. Zvornik,
 5. XD“ d.o.o. G.Trnova,
 6. „Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik.

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih radova  Sanacija odrona puta u MZ Lokanj, zaseoci Gudura i Njivericenajpovoljniji ponuđač je „Putevi“ d.o.o. Zvornik. 

III

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 16.963,45KM. Rok za izvođenje radova je 12 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

Obradio:                                                       Verifikovao:

Mitar Ristanović                                          Nenad Stanković

 

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

 1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
 2. „10. Jun“ d.o.o. Čelopek – Zvornik,
 3. „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik,
 4. „Putevi“ d.o.o. Zvornik,
 5. „XD“ d.o.o. G.Trnova,
 6. „Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik,
 7. Zoran Erić – „Veb-stranica Gradske uprave Zvornik“,
 8. Arhiva.