Izvođenje radova na izgradnji tribina na fudbalskom igralištu u Karakaju

Broj:  02-360-55/16
Datum:22.04.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Izvođenje radova na izgradnji tribina na fudbalskom igralištu u Karakaju“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. „JOVANA-VET“ z.d. Pađine bb, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvođenje navedenih radova u ukupnom iznosu od 6.862,05 KM sa PDV-om. Rok za izvođenje radova je 15 dana od dana uvođenja u posao od strane vršioca nadzora, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene fakture.

                                              III                                               

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio: Zoran Đukanović

V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „JOVANA-VET“ z.d. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.