Poništava se postupak javne nabavke „Sanacija lokalnih puteva na području grada Zvornik“

Broj: 02-360-39/16
Datum:15.04.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) člana 41. i 47. Statuta grada Zvornim (Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 2/16) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

 Poništava se postupak javne nabavke Sanacija lokalnih puteva na području grada Zvornik, objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-26-3-23/16, dana 24.03.2016.  godine u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, zbog postojanja dokazivih razloga da je Tenderska dokumentacija pogrešno pripremljena na način da su narušeni opšti principi Zakona, da je dovela ponuđače u zabludu, te da kao takve ponude ne mogu biti ocijenjene na jednakoj osnovi.

OBRAZLOŽENJE

 Dana 24.03.2016. godine Grad Zvornik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke „Sanacija lokalnih puteva na području grada Zvornik“ objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-26-3-23/16. U postupku su blagovremeno zaprimljene četiri ponude. Komisija za otvaranje ponuda je 12.04.2016. godine sa početkom u 12:00 časova izvršila javno otvaranje ponuda, te nakon sastavljanja Zapisnika sa otvaranja ponuda pristupila provjeri kvalifikacionih dokumenata i aritmetičkoj provjeri tehnički usaglašenih ponuda.

Komisija za ocjenu ponuda je u toku aritmetičke provjere tehnički usaglašenih ponuda utvrdila da je prilikom izrade Obrazca za cijenu ponude koji predstavlja ANEKS 5 Tenderske dokumentacije napravljena greška u Tabeli 1) LP 02 Kamenička rijeka Liješanj, pod rednim brojem 02 i 04, kao i Tabeli 5) LP 09 Jardan-D.Grbavci-Kitovnice-Dugi Dio, pod rednim brojem 02. gdje je u koloni Jedinica mjere pogrešno upisano m1 umjesto ispravno m3. Iako je u koloni Opis radova ispravno i detaljno navedeno šta je predmet nabavke, izvršen obračun količine nabavke i navedeno da se obračun vrši po m3, kod ponuđača je ova neusaglašenost u kolonama izazvala zabunu, tako da nisu mogli na jednakoj osnovi da daju svoju ponudu. S obzirom da je Komisija utvrdila da je Tenderska dokumentacija pogrešno sastavljena, te da su ponuđači dovedeni u zabludu, nije izvršen konačan redoslijed ponuda, niti je nastavljeno sa aritmetičkom provjerom.

Imajući u vidu da su narušeni opšti principi iz člana 3. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH, te da je prilikom izrade Tenderske dokumentacije načinjena apsolutno bitna povreda Zakona iz člana 103. stav (1), tačka a), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Ukoliko smatrate da je tokom postupka  javne nabavke prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, u pisanoj formi u tri primjerka, u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Obradio:                                                         Verifikovao:

Zoran Đukanović                                           Miloš Tomić

 

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  2. „XD“ d.o.o. Gornja Trnova,
  3. „Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik,
  4. „VT-Kompred“ d.o.o. Zvornik,
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  6. Arhiva.