Nabavka, transport i postavljanje gumenih i asfaltnih izbočina, saobraćajnih znakova i opreme

Broj: 02-360-41/16
Datum: 08.04.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka, transport i postavljanje gumenih i asfaltnih izbočina, saobraćajnih znakova i opreme objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-3-27-3-24/16, dana 24.03.2016. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. „Radiša“ d.o.o. Bijeljina,
  2. „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo,
  3. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  4. Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik.

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih radova  Nabavka, transport i postavljanje gumenih i asfaltnih izbočina, saobraćajnih znakova i opremenajpovoljniji ponuđač je Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik. 

III

Ponuđač iz člana 2. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 4.194,45KM. Rok za izvođenje radova je 45 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi ugovornom organu, u pisanoj formi u tri primjerka.

Obradio:                                                          Verifikovao:

Mitar Ristanović                                         Gordan Jovanović

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Radiša“ d.o.o. Bijeljina,
  2. „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo,
  3. „Zvornikputevi“ a.d. Zvornik,
  4. „Jović S&D“ d.o.o. Ugljevik,
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  1. Arhiva.