Poništava se postupak javne nabavke „Izgradnja rezervoara za vodu sa opremom“

Broj: 02-360-35/16

Datum: 08.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka 

I 

Poništava se postupak javne nabavke Izgradnja rezervoara za vodu sa opremom, objavljen na portalu javnih nabavki broj: 70-1-3-24-3-21/16, dana 15.03.2016. godine u skladu sa članom 69. stav (2), tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer ponuda ponuđača „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik nije prihvatljiva.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org.

lll

 Ukoliko smatrate da je tokom postupka  javne nabavke prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, u pisanoj formi u tri primjerka, u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja.

Obradio:                                                       Verifikovao:

Mitar Ristanović                                            Goran Pisić

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.