Nabavka i ugradnja vodovodnog crijeva i pumpi u MZ Križevići, MZ Kamenica, MZ Lokanj i MZ Petkovci

Broj: 02-360-40/16

Datum:06.04.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnik Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka i ugradnja vodovodnog crijeva i pumpi u MZ Križevići, MZ Kamenica, MZ Lokanj i MZ Petkovci objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-1-25-3-22/16, dana 24.03.2016. godine, prijavio se ponuđač:

  1. Hidrocom“ d.o.o. Zvornik.

 II

 Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 9.692,00KM. Rok za isporuku robe i ugradnju je 7 dana od potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerenih faktura.

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

Obradio:                                                          Verifikovao:

Ristanović Mitar                                                 Miloš Tomić

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Hidrocom“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.