Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće

Broj: 02-360-27/16
Datum: 15.03.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnik Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-1-13-3-15/16, dana 03.03.2016. godine, prijavio se ponuđač:

  1. „Beoprom-076“ d.o.o. Zvornik.

 II

 Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 9.273,02KM. Roba se isporučuje 5 dana od prijema pisanog zahtjeva Ugovornog organa po potrebi u toku 2016. godine. Plaćanje se vrši 30 dana po ispostavljanju ovjerenih faktura.

 

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

Obradio:                                                          Verifikovao:

Ristanović Mitar                                                 Goran Pisić

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Beoprom-076“ d.o.o. Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.