Nabavka namirnica za realizaciju projekta narodne kuhinje

Broj: 02-360-24/16
Datum:08.03.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 106/15) VD Gradonačelnika Grada Zvornik d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka

 I

 Poništava se postupak javne nabavke Nabavka namirnica za realizaciju projekta narodne kuhinje objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-1-11-3-11/16, dana 08.02.2016. godine u skladu sa članom 69. stav (2), tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

II

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org.

Obradio:                                                       Verifikovao:

Mitar Ristanović                                         Gordan Jovanović

VD GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  2. Arhiva.