Proračuni emisije stakleničkih gasova i finansijski efekti provođenja „SEAP“ dokumenta Grada Zvornik

Broj:  02-360-22/16
Datum:02.03.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana  72. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 14. Zakona o Gradu Zvornik („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/15), v.d. Gradonačelnika Grada Zvornik,  donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Proračuni emisije stakleničkih gasova i finansijski efekti provođenja „SEAP“ dokumenta Grada Zvornik“, 01.03.2016. godine ponudu su dostavili sledeći ponuđači:

  1. „ENECO“ d.o.o. Ekološki sistemi Bijeljina, Bijeljina,
  2. „ACS studio“ d.o.o. Banja Luka,
  3. „METERING“ d.o.o. Sarajevo.

II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih usluga, kao najpovonjniji ponuđač izabran je „METERING“ d.o.o. Sarajevo.

III

Ponuđač iz prethodnog člana je ocijenjen kao najpovoljniji jer je dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u ukupnom iznosu od 6.786,00 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga je 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o direktnom sporazumu, a plaćanje se vrši na osnovu dostavljene ovjerene okončane situacije.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

Pripremio: Zoran Đukanović

     V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „ENECO“ d.o.o. Ekološki sistemi Bijeljina,                                  Zoran Stevanović
  2. „ACS studio“ d.o.o. Banja Luka,
  3. „METERING“ d.o.o. Sarajevo,
  4. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  5. Arhiva.