Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник

Број: 02-360-8/16
Датум:12.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-714-3-6/16, дана 01.02.2016. године, пријавили су се следећи понуђачи: 

  1. „Нестро петрола.д. Бања Лука,
  2. Petrol BH Oil Company “ д.о.о. Сарајево,
  3. „Euro petrol oil“ д.о.о. Зворник,
  4. „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник.

II

 Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба  „Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе Града Зворник“ најповољнији понуђач је „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник.

 III

 Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 29.771,20КМ. Роба се испоручује по потреби у току 2016. године, по доласку аутомобила на бензинску станицу, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси уговорном органу, у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                       Верификовао:

Митар Ристановић                                             Милош Томић

ВД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука,
  2. „Petrol BH Oil Company “ д.о.о. Сарајево,
  3. „Euro petrol oil“ д.о.о. Зворник,
  4. „Кесо промет“ д.о.о. Тршић – Зворник,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Градске управе Града Зворник“,
  6. Архива.