Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga pranja motornih vozila Gradske uprave Grada Zvornik u toku 2016. godine

Broj: 02-360-17/16
Datum:10.02.2016

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga pranja motornih vozila Gradske uprave Grada Zvornik  u toku 2016. godine

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/4) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i „Službeni glasnik opštine Zvornik“, broj 16/14), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga pranja motornih vozila Gradske uprave Grada Zvornik. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Zvornik

Adresa: Svetog Save 124, 75400 Zvornik

IDB/JIB: 4401537720009

Telefon: 056 232 200

Faks: 056 232 221

Veb adresa: zvornik@teol.net

 1. Redni broj nabavke i podaci o postupku javne nabavke
 • Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki je Usluge, broj 19,
 • Vrsta postupka javne nabavke: direktni sporazum,

2.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluge

2.4. Period na koji se zaključuje ugovor: potpisuje se više ugovora u toku 2016. godine ukupne vrijednosti do 2.000,00 KM sa PDV-om.,

2.5. Način vršenja usluga: sukcesivno prema potrebama ugovornog organa,

2.6. Oznaka i naziv iz JRJN: 50112300-6- Pranje automobila i slične usluge.

 1. Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke je nabavka usluga pranja motornih vozila Gradske uprave Grada Zvornik u toku 2016. godine.

 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti 

Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

 • da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti,
 1. Podaci o ponudi
 • Period važenja ponude: do 31.12.2016. godine,
 • Način dostavljanja ponude: lično, putem faksa, poštom ili elektronski,
 • Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 31.12.2016. godine u 12:00 časova,
 • Adresa na koju se ponuda dostavlja:

GRAD ZVORNIK

Svetog Save 124

75400 Zvornik,

Faks: 056 232 221

Veb adresa: www.opstina-zvornik.org

 1. Kriterijum za izbor ponude:
 • Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponudom se smatra zvanični cjenovnik ponuđača koji dostavlja po ovom pozivu. Pojedinačna vrijednost usluga parking servisa je mala vrijednost, te će se narudžbenica ugovornog organa sa svim bitnim elementima ugovora o vršenju usluga i račun/faktura davaoca usluga smatrati zaključenim ugovorom.
 1. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Ivo Živanović

Telefon: 056/232-200

Faks: 056 232 221

Veb adresa: zvornik@teol.net

Pripremio: Zoran Đukanović

                                                                                                           V.D. GRADONAČELNIKA

   Zoran Stevanović