Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja u toku 2016. godine

Broj: 02-360-12/16
Datum:05.02.2016

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja u toku 2016. godine

U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/4) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Zvornik

Adresa: Svetog Save 124, 75400 Zvornik

IDB/JIB: 4401537720009

Telefon: 056 232 200

Faks: 056 232 221

Veb adresa: zvornik@teol.net

 1. Redni broj nabavke i podaci o postupku javne nabavke
 • Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki je Usluge, broj 22,
 • Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavke usluga iz Aneksa II dio B Zakona,

2.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluge

2.4. Period na koji se zaključuje ugovor: potpisuje se više ugovora u toku 2016. godine,

2.5. Način vršenja usluga: sukcesivno prema potrebama ugovornog organa,

2.6. Oznaka i naziv iz JRJN: 55110000-4 – Usluge hotelskog smještaja.

 1. Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja za funkcionere i službenike Gradske uprave Grada Zvornik u toku 2016. godine na području BiH i u inostranstvu. Usluge smještaja podrazumjevaju noćenje sa doručkom, boravišnu taksu i osiguranje.

 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti

Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

 • da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti,
 • da priložena ponuda hotelskog smještaja sadrži odgovarajuću kategorizaciju hotela sa najmanje tri zvjezdice,
 • da se lokacija smješataja nalazi u užem centru grada,
 • besplatan bežični internet,
 • besplatan parking sa video nadzorom/obezbeđenjem.
 1. Podaci o ponudi
 • Period važenja ponude: do 31.12.2016. godine,
 • Način dostavljanja ponude: lično, putem faksa, poštom ili elektronski,
 • Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 31.12.2016. godine u 12:00 časova,
 • Adresa na koju se ponuda dostavlja:

GRAD ZVORNIK

Svetog Save 124

75400 Zvornik,

Faks: 056 232 221

Veb adresa: zvornik@teol.net

 1. Kriterijum za izbor ponude:
 • Ugovorni organ formira komisiju koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude, zavisno od kvaliteta prispjele ponude, potrebe ugovornog organa i raspoloživosti budžetskih sredstava. Narudžbenica ugovornog organa i račun/faktura davaoca usluga smatraće se zaključenim ugovorom.
 1. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba:Đoko Janković

Telefon: 056/232-200

Faks: 056 232 221

Veb adresa: zvornik@teol.net

 1. Informacije o zaštiti prava dobavljača

Protiv ove tenderske dokumentacije žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim u članu 99. i 101. Zakona.

Pripremio:________                Verifikovala:_______

 

                                                                                                           V.D. GRADONAČELNIKA
Zoran Stevanović