Набавка одликовања за манифестацију Избор спортисте године

Број:  02-360-9/16
Датум:02.02.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана  72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Закона о Граду Зворник („Службени гласник Републике Српске“, број: 106/15), в.д. Градоначелника Града Зворник,  доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка одликовања за манифестацију Избор спортисте године“, 26.01.2016. године понуду је доставио понуђач:

  1. „Спорт принт“ сзр, Мајора Драгутина Гавриловића 59, Бијељина.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 1.326,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 5 дана од дана потписивања Уговора о директном споразуму, а плаћање се врши на основу достављене овјерене фактуре. 

                                                                                               III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.opstina-zvornik.org

Припремио:Зпран Јанковић

В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Спорт принт“ сзр, Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.