Избор најповољније банке за кредитно задужење

Број: 02-360-142/15
Датум: 15.1.2016. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 14. Закона о Граду Зворник (“Службени гласник Републике Српске“ број: 106/15) ВД Градоначелника Града Зворник д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Избор најповољније банке за кредитно задужење објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-112-3-42/15, дана 27.11.2015. године, пријавили су се понуђачи:

  1. „НЛБ Развојна банка“ а.д. Бања Лука,
  2. „Нова банка“ а.д. Бања Лука. 

II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извршење оглашених услуга  Избор најповољније банке за кредитно задужењенајповољнији понуђач је „НЛБ Развојна банка“ а.д. Бања Лука.

IIl

Понуђач из члана 2. ове Одлуке оцијењен је као најуспјешнији јер је у тендерској документацији за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде, са укупном есконтном каматном стопом од 4.66%. Рок извршења услуга је 12 мјесеци, рок отплате кредита 10 година укључујући грејс период од 12 мјесеци.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

Обрадио:                                                                              Верификовао:

Ристановић Митар                                                              Милош Томић

                                                                                                            ВД  ГРАДОНАЧЕЛНИКА

                                                                                                                 Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „НЛБ Развојна банка“ а.д. Бања Лука,
  2. „Нова банка“ а.д. Бања Лука,
  3. Зоран Ерић – Веб страница општине Зворник,
  4. Архива