J A V N I K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Rekreativno sportski centar „Zvornik“ Zvornik

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske“) broj: 41/03), tačke II Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora JU RSC „Zvornik“ Zvornik (“Službeni glasnik opštine Zvornik“’broj 15/15) i tačke I Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU RSC „Zvornik“ Zvornik (“Službeni glasnik opštine Zvornik“ br:15/15)  od 17.12. 2015.godine, Skupština opštine Zvornik  r a s p i s u j e

J A V N I     K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Rekreativno sportski centarZvornik“ Zvornik

 I-Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Rekreativno sportski centar „Zvornik“ Zvornik.

II-Opis poslova

Nadležnost direktora iz tačke I utvrđena je zakonom i statutom ustanove u kojoj se vrši imenovanje.

III -Mandat direktora  iz tačke I traje  četiri godine.

IV -Opšti uslovi za kandidate su:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
 • da nisu osuđivani za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da se na kandidate ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da kandidati ne obavljaju izvršnu funkciju i funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou ili obavljaju drugu dužnost, aktivnost ili su na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik RS“, broj: 73/08 i 52/14).

V -Posebni uslovi :

 • Visoka stručna sprema,
 • Najmanje pet (5) godina iskustva u struci,
 • Organizatorske sposobnosti.

VI-Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:

 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. ovjerenu kopiju diplome (navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci),
 1. biografiju o kretanju u službi,
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 3. ovjerenu pismenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa i da nema smetnji u vezi sa članom IX stav 1.Ustava BiH.
 1. potvrda o radnom iskustvu.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa biće pozvani na intervju.

Imajući u vidu ovlašćenja ombudsmena,koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,vezano za prigovore na konačna imenovanja,postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na konkurs neće vraćati kandidatima.

VII-Objavljivanje konkursa

–  Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske“  i dnevnom listu

„Glas Srpske“.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja

Konkursa .

Prijave se dostavljaju putem prijemne kancelarije opštine Zvornik ili putem pošte, na adresu: Skupština opštine Zvornik-Stručna služba, Ul. Svetog Save br.124 sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za izbor direktora i članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Zvornik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj:01- 111-64/15
24.decembar  2015.godine
Zvornik

                                                                            Predsjednik
Skupštine opštine
Mersad Mehmedović