Ј А В Н И К О Н К У Р С за избор и именовање директора Јавне установе Рекреативно спортски центар „Зворник“ Зворник

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( “Службени гласник Републике Српске“) број: 41/03), тачке II Одлукe о утврђивању критеријума за избор и именовањe директора ЈУ РСЦ „Зворник“ Зворник (“Службени гласник општине Зворник“’број 15/15) и тачке I Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ РСЦ „Зворник“ Зворник (“Службени гласник општине Зворник“ бр:15/15)  од 17.12. 2015.године, Скупштина општине Зворник  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     К О Н К У Р С
за избор и именовање директора Јавне установе Рекреативно спортски центарЗворник“ Зворник

 I-Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Рекреативно спортски центар „Зворник“ Зворник.

II-Опис послова

Надлежност директора из тачке I утврђена је законом и статутом установе у којој се врши именовање.

III -Мандат директора  из тачке I траје  четири године.

IV -Општи услови за кандидате су:

 • да су држављани Босне и Херцеговине,
 • да су старији од 18 година,
 • да имају општу здравствену способност,
 • да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти Републике Српске или Босне и Херцеговине као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године прије објављивања овог конкурса,
 • да нису осуђивани за кривична дјела која их чине неподобним за вршење функције,
 • да се против кандидата не води кривични поступак,
 • да се на кандидате не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
 • да кандидати не обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на било којем нивоу или обављају другу дужност, активност или су на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у органима власти Републике Српске (“Службени гласник РС“, број: 73/08 и 52/14).

V -Посебни услови :

 • Висока стручна спрема,
 • Најмање пет (5) година искуства у струци,
 • Организаторске способности.

VI-Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

 1. увјерење о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. овјерену копију дипломе (наведени документи не смију бити старији од шест мјесеци),
 1. биографију о кретању у служби,
 2. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,
 3. овјерену писмену изјаву о непостојању сукоба интереса и да нема сметњи у вези са чланом IX став 1.Устава БиХ.
 1. потврда о радном искуству.

Сви кандидати који испуњавају услове из јавног конкурса биће позвани на интервју.

Имајући у виду овлашћења омбудсмена,која проистичу из члана 16. Закона о министарским,владиним и другим именовањима Републике Српске,везано за приговоре на коначна именовања,постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаве на конкурс неће враћати кандидатима.

VII-Објављивање конкурса

–  Јавни конкурс објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске“  и дневном листу

„Глас Српске“.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана последњег објављивања

Конкурса .

Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Зворник или путем поште, на адресу: Скупштина општине Зворник-Стручна служба, Ул. Светог Саве бр.124 са назнаком: Комисија за спровођење поступка за избор директора и чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Зворник.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Број:01- 111-64/15
24.децембар  2015.године
Зворник

                                                                            Предсједник
Скупштине општине
Мерсад Мехмедовић