Sanacija klizišta na putu prema kući Mila Vujevića u MZ Lokanj – Lot1, Sanacija klizišta kod kuće Ozrena Arsenovića u MZ Donji Šepak – Lot2

Broj: 02-360-146/15
Datum: 21.12.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 38. i 44. Statuta opštine Zvornik – Prečišćen tekst (“Službeni glasnik opštine Zvornik“ broj: 9/14) Načelnik opštine  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Sanacija klizišta na putu prema kući Mila Vujevića u MZ Lokanj – Lot1, Sanacija klizišta kod kuće Ozrena Arsenovića u MZ Donji Šepak – Lot2 objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-3-117-3-43/15, dana 11.12.2015. godine, prijavili su se ponuđači:

  1. „VT kompred“ d.o.o. Zvornik,
  2. „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik. 

II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za izvođenje oglašenih radova  Sanacija klizišta na putu prema kući Mila Vujevića u MZ Lokanj – Lot1najpovoljniji ponuđač je „VT kompred“ d.o.o. Zvornik, dok zaSanacija klizišta kod kuće Ozrena Arsenovića u MZ Donji Šepak – Lot2 najpovoljniji ponuđač je „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik.

IIl

Ponuđači iz člana Il ove Odluke ocijenjeni su kao povoljni jer su u tenderskoj dokumentaciji za navedene radove dostavili za Ugovorni organ ekonomski povoljnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude i to za:

  • Lot1 – „VT kompred“ d.o.o. Zvornik, sa ukupnim iznosom od 13.096,80KM i
  • Lot2 – „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik, sa ukupnim iznosom od 13.844,26KM.

 

Rok za izvođenja radova za Lot1 je 3 dana, a za Lot2 je 4 dana od uvođenja u posao od strane nadzornog organa. Plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u tri primjerka.

 

Obradio:                                                                          Verifikovao:
Ristanović Mitar                                                         Miloš Tomić

                                                                                                            NAČELNIK OPŠTINE
Zoran Stevanović

 DOSTAVLJENO:

  1. „VT kompred“ d.o.o. Zvornik,
  2. „Pantić-promet“ d.o.o. Petkovci-Zvornik,
  3. Zoran Erić – Veb stranica opštine Zvornik,
  4. Arhiva.