Pitanja i odgovori

Pitanje:

Nevena,28. aprila 2019.
Poštovani,
Mislim da bi bilo vrijeme da se učini nešto po pitanju potoka Zlatica u ulici Sime Perića. Ne znam na koji način, mislim da je to posao gradske uprave već da smisli kako, da se zaštiti od prevelike količine otpada koja je sada u dijelu vodopada blizu Crkve počelo da prima izgled deponije. Taj dio potoka je nekada predstavljao stanište ribicama i jos nekim vrstama, a danas smeću.  Svaki put kad dođem kući zgrožavam se i zašto niko ne učini nešto po tom pitanju. Na neki način kažnjavajte novčano stanovništvo koje baca otpad u vodotok ako je moguće i sl. Znam da je ljudima kod nas ekološka svijest u minusu, ali opet trebate nešto učiniti po tom pitanju da nam grad bude ljepši.
Srdačan pozdrav!

Odgovor:

Odgovor na pitanje postavljeno gradonačelniku, dana 28.04.2019.god.
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA

Poštovana Nevena,
Dobro je da još uvek postoje savesni građani poput Vas i da primećuju loše postupke ostalih sugrađana u težnji da se zaštiti životna sredina.
Jako je teško riješiti pomenuti problem – spriječavanje odlaganje otpada na pomenutoj lokaciji u potoku Zlatica u dijelu vodopada blizu crkve, baš iz razloga što tu na toj lokaciji ne postoji instalirani video nadzor te je nemoguće pratiti ko od građana odlaže svoje smeće i pravi divlju deponiju. Takođe morate znati da veći dio tog pomenutog otpada koji se nalazi u riječnom koritu voda donosi i zbog vodopada zadržava se u tom dijelu potoka Zlatice.
Da bi se rešio taj problem potrebno je da neko poput Vas i ljudi koji žive u tom naselju duž korita potoka, koji imaju uvid na pomenutu lokaciju vide osobu/e koje vrše odlaganje smeća i prijave komunalnoj policiji, kako bi ona mogla da reaguje i sprovede kažnjavanje u skladu sa Zakonom. Samo zajedničkom saradnjom građana i Gradske uprave može se rešiti problem tj. kažnjavanje nesavesnih građana a potom i otklanjanje formirane deponije.
Prijava protiv lica koja odlažu smeće može biti i anonimna ukoliko ne želite da otkrivate svoj identitet ili jednostavno se obratite kao grupa građana ili lično.
S poštovanjem!


Pitanje:
Bane,16.januar 2017.
Poštovanje,do kad će se jednom broju građana tolerisati nepropisna parkiranja a drugim građanima bez predaha pisati kazne i prazniti već osiromašeni i ispražnjeni kućni budžeti a sve zbog nedovoljno mesta za parkiranje?
Srdačan pozdrav iz Karađorđeve ulice.

Odgovor:
Poštovani,
Zahvaljujemo na interesovanju koje ste pokazali za ovaj vid komunikacije sa Gradskom upravom i Gradonačelnikom.
U vezi sa Vašim pitanjem obavještavamo Vas da je nepropisno parkiranje i sankcionisanje istog u nadležnosti saobraćajne policije CJB Zvornik.
S poštovanjem,
Šef Kabineta


Pitanje:

Mirjana,24.april 2016.
Poštovani,naime djete sam poginulog borca i već 7 godina sam na birou,nažalost nemam nikog ko bi mi pomogao da se zaposlim a nisam ni politički opredjeljena, čujem krenuo je konkurs za pripravnike al mi rekoše nemam šansu jer nisam u SNSD-u.Želim još da kažem da sam majka dvije princeze i da nam je egzistencija ugrožena pa bih da vas pitam i ZAMOLIM da li ja mogu da kao običan građanin bez veza i stranačke karte da dobijem šansu da odradim pripravnički staž!!! S poštovanjem i unapred hvala

Odgovor:
Poštovana,Gradska uprava grada Zvornik raspisala je dana 30.03.2016.godine Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje i samozapošljavanje; djece poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida VRS, demobilisanih boraca VRS i pripravnika; visoke, više i srednje stručne spreme u Zvorniku.

Javni poziv je otvoren do 28. aprila 2016.godine.

Cilj Projekta je zapošljavanje lica iz pomenutih kategorija, pri čemu grad Zvornik finansira 80% bruto plate radnika.

Zainteresovani privredni subjekti podnose zahtjev Gradskoj upravi, gdje precizno navode obrazovne profile i broj lica koji su im potrebni.

Nakon što Komisija, koju imenuje Gradonačelnik Zvornika, obradi prispjele zahtjeve privrednih subjekata u smislu tražene dokumentacije po Javnom pozivu, te o tome obavjesti subjekte, isti su dužni da u roku od najkasnije 60 dana uz poštovanje uslova iz Javnog poziva, sa evidencije Biroa za zapošljavanje, SAMOSTALNO ODABERU lica koja će zaposliti.

Nakon odabira lica od strane privrednih subjekata, potpisuje se Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja između Gradske uprave grada Zvornik i privrednog subjekta.

Tekst Javnog poziva možete u cjelosti pogledati na internet stranici Gradske uprave grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

S poštovanjem,Miloš Tomić


Pitanje: Drina,4.mart  2016.

Da li je Zvorničko jezero javno dobro?
Da li opštinska uprava ima plan za razvoj turizma i korišćenje ovog turističkog potencijala i time ostvari priliv novca u budžet opštine?

Odgovor:

Vode su opšte dobro i kao dobrom od opšteg interesa upravlja se na način kako je propisano odredbama Zakona o vodama i drugim podzakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa.
Zakonom o vodama propisano je da Javna ustanova „VODE SRPSKE“ upravlja vodama, javnim vodnim dobrom, kao i hidrotehničkim objektima i sistemima, rijekama, potocima, jezerima, na način propisan zakonom, na teritoriji Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o vodama i drugim odgovarajućim propisima.

Na čitavoj površini koju pokriva gradska uprava Zvornik, nalaze se izuzetne prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti koje predstavljaju potencijale za razvoj turizma. Među najznačajnije spada Zvorničko jezero, a zatim i rimski kamenolomi u Dardaganima, srednjevjekovna tvrđava Đurđev grad, stećci,te izvori ljekovite mineralne vode u Kiseljaku.
Zvorničko jezero je prva akumulacija na rijeci Drini (1955. godine). U priobalju Zvorničkog jezera nalaze se male plaže, veliki broj vikend kuća i nekoliko ugostiteljskih objekata, a vožnja kajaka, kanua i narodnih čamaca uz ribolov, kupanje i odmor samo su neke od aktivnosti kojima se turisti mogu baviti na ovom jezeru. Na jezeru se održava Državno prvenstvo u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Na jezeru je moguće iznajmiti privatan smještaj. Planovi Gradske uprave da se ulaganjem u infrastrukturu i promociju Zvorničkog jezera  poboljšaju uslovi za razvoj ovih vrsta turistiučko-sportskih potencijala.
Jedan od značajnijih projekata koji je planiran na Zvorničkom jezeru, a nalazi se u fazi projektne ideje, je plutajuća plaža zamišljena u vidu drvene platforme formirane od dva luka spojena kružnom platformom. Na platformi je planiran otvoreni bar sa 120 mjesta i prostor za ležaljke. Pored platforme predviđen je i pomoćni objekat sa muškim i ženskim mokrim čvorom i magacinom za potrebe bara. Frontalni zid pomoćnog objekta ujedno služi i kao pozadina za platno otvorenog ljetnog bioskopa. Planirana je i izgradnja pristupnog puta do plaže sa parking prostorom. Projekat sadrži i ozelenjavanje i osvjetljenje prostora. Površina platforme iznosi 3.800m2, a strmi teren na kojem su planirani pristupni putevi, parking i pomoćni objekat obuhvata površinu od 8.200m2. Lokacija plutajuće plaže planirana je na terenu ispod motela Vidikovac. Napominjemo da je Gradska uprava grada Zvornik izradila i usvojila Strategiju integrisanog razvoja opštine Zvornik za period 2012-2017. godine, i u strateškom cilju  Održivo korišćenje prirodnih resursa i kulturno istoriskog nasleđa, pod rednim brojem 1.2.8. nalazi se projektna ideja Podsticaj razvoja turizma na Zvorničkom jezeru.


Pitanje: Gordana Jocić,28.januar 2016.

Dobar dan načelniče Zvornika, pošto ne znam kome više da se obratim (do sada sam zvala elektrodistribuciju, vašu službu za javnu rasvjetu, privatnu firmu koja je održava -sve bez rezultata. Naime u Grobnicama , ulica Nova, Zelengorska i ostale nemaju gradsku rasvjetu već mjesec dana. Ulice su potpuno u mraku a imajući u obzir stanje ulice i trotoara pitam se kako će to završiti. Drugo pitanje : upravo stanje trotoara u Zelengorskoj, on više ne postoji, izlokan je od kiše, užas.
Puno pozdrava Gordana Jocić

Odgovor:
1.Upoznati smo sa problemom ulične rasvjete u Naselju Grobnice i u toku su radovi na identifikaciji uzroka zbog čega nema napajanja električnom energijom u vodovima za uličnu rasvjetu.
Obzirom da su riješeni problemi oko nabavke materijala za održavanje javne rasvjete u gradu, očekujemo da će navedena javna rasvjeta biti u funkciji u roku od 7 dana.

2.U toku 2016.godine, planirali smo raditi rekonstrukciju dijela glavnih distributivnih i potisnih cjevovoda u gradu, između ostalog i rezervoar „Grobnice“, pa ćemo u sklopu tih radova planirati rekonstrukciju trotoara u Ulici 9 Aprila (bivša Zelengorska).
S poštovanjem,


Pitanje: Maja Nikolić,13.novembar 2015.

Poštovani,
Da li će sledeće godine biti raspisan konkurs za pripravnike i u kom mjesecu?

Odgovor:

Poštovana,
Biće razmotrena mogućnost prijema pripravnika ,a sve u skladu sa Budžetom Opštinske uprave Zvornik za 2016 godinu.
Kabinet Načelnika


Pitanje: Zdravko Josić ,13. septembar 2015.

Poštovani načelniče, imam za Vas dva pitanja.
Najprije, pohvale za nov izgled oficijelnog sajta Opštine (nadam se uskoro Grada) Zvornika.Da li je u planu da se na istom redovno postavljaju brojevi “Službenog glasnika Opštine Zvornik“? Trenutno su nedostupni, a isto tako ne bi bilo loše da se mogu preuzeti i integralni (nezvanično i zvanično prečišćeni) tekstovi odluka koje je izglasala Skupština Opštine (npr. Odluka o komunalnom redu, Odluka u kućnom redu u stambenim zgradama i sl.). Na ovaj način povećala bi se pravna sigurnost sugrađana, jer je sada nemoguće doći do ovih tekstova.
Drugo pitanje se tiče naziva ulica u naseljenom mjestu Kozluk? Kada će Skupština donijeti Odluku o njihovim zvaničnim nazivima i kada će biti postavljene adekvatne table?Unaprijed zahvalan na odgovorima i izdvojenom vremenu.
S poštovanjem,
Zdravko Josić dipl. pravnik-master

Odgovor:

Odlukom Skupštine opštine Zvornik broj: 01-022-103/14, od 12.08.2014.godine, o dopuni Odluke o promjeni naziva ulica, zgrada i mostova, gradskih četvrti i manjih naselja u Zvorniku, u naseljenom mjestu Kozluk formirano je sedamnaest ulica koje nose nazive dijelova naseljenog mjesta i to: „Ulica Drinska“, Ulica Buban“, „Ulica Slana Bara“, Ulica Drinska dva“, „Ulica Bolnička“, „Ulica Kiseljačka“, „Ulica Grobljanska“, „Ulica Trgovačka“, „Ulica Centar“, „Ulica Potkraj“, „Ulica Lege“, „Ulica Velika Jedrena“, „Ulica Mala Jedrena“, „Ulica Velika Luka“, „Ulica Mala Luka“, Ulica Imamovića Sokak“ i „Ulica Raškovac“.
Planom budžeta za 2016.godinu, predviđena su sredstva za nabavku i postavljanje kućnih brojeva i tabli sa nazivom ulica po mjesnim zajednicama, tako da se u toku 2016.godine planira i postavljanje tabli sa nazivima ulica i u MZ Kozluk.
S poštovanjem,
Načelnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja Branko Jašić, dipl.ing.

Što se tiče Službenih glasnika opštine Zvornik,možete ih pogledati u horizontalnom meniju dokumenti.


Pitanje: Goran Tomić ,10. septembar 2015.

Poštovanje gospodine gradonačelniče,imam pitanje vezano za parking prostor kod Hrama u B-blokovima,skoro je obilježen parking prostor kod hrama do zgrade B-1 i na par parking mjesta je obilježeno R za rezervisano,želeo bih da znam za koga je rezervisano i ako je moguće da ja kao stanar u zgradi pored mogu da rezervišem jedno od mjesta recimo na godišnjem nivou i interesuje me kolika je mjesečna zakupnina i kako može da se to mjesto obezbjedi kad nisam tu ,tj koje su garancije da će to parking mjesto koje se plaća biti uvek slobodno za korisnika.Hvala . S poštovanjem. Goran Tomić

Odgovor:
Poštovani,
Parking mjesta su rezervisana za potrebe Srpske pravoslavne crkvene opštine Zvornik. Zemljište na kome se nalaze rezervisana parking mjesta je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkvene opštine Zvornik, pa su shodno tome i dodjeljenja.Parking mjesta ne mogu rezervisati fizička lica sve dok se ne donese Pravilnik o javnim parkiralištima koji bi bliže uredio ovu oblast.Rezevacija parking mjesta za pravna lica na mjesečnom nivou iznosi 50 KM i plaća se unaprijed za rezervisani mjesec.Rezervisano mjesto se ne može obezbjediti nikakvim fizičkim preprekama. Nesavjesne vozače koji se parkiraju na rezervisano parking mjesto sankcionisaće saobraćajna ili komunalna policija na poziv korisnika rezervacije.
S poštovanjem,
Branko Jašić,načelnik odjeljenja za stambeno komunalne djelatnosti i poslove saobraćaja.

 


Pitanje:  Pelka , 3. septembar 2015

Poštovani,
Postavila bih vam pitanje u vezi dodjele ovogodišnjih stipendija za učenike, nosioce Vukove diplome. Nisam upućena da li su izašli rezultati konkursa (18.01-18.02) ?
Unaprijed zahvalna

Odgovor:
Poštovana,
U sledećih 10 dana Komisija za stipendije će na oglasnoj tabli opštine objaviti Odluke o dodjeli stipendija za školsku 2014/2015 godinu.
S poštovanjem,
Milan Cvjetinović,načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti


Pitanje:Brankica, 25. avgust 2015
Poštovani gospodine načelniče,
htjela sam da vam postavim pitanje u vezi primanja pripravnika u opšinsku upravu,naime konkurisala sam u februaru,i imali ulazni intervju u martu,ali od tad nas niko nije obavijestio o rezultatima.Zvala sam telefonom vašu kadrovsku službu al niko ne zna kad će se to pitanje riješiti.Molim vas za neku informaciju jer ništa ne znam da bi mogla da planiram dalje poslove

Odgovor:
Konačna bodovna lista sa kandidatima koji su ispunili kriterijume po Javnom konkursu za prijem pripravnika sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Zvornik biće poznata veoma brzo. 
Nakon toga svi kandidati biće obavješteni o ishodu.
Kabinet Načelnika


Pitanje: Milena, 25. avgust 2015
Poštovani gradonačelniče,
Moje pitanje za Vas je hoće li uskoro biti konkurs za pripravnike, a da za njega nije potrebna ni „veza“,niti da je taj konkurs za djecu poginulih boraca. Niti imam oca da mi pomoću svojih poznanstava obezbjedi posao, niti sam djete poginulog borca, već djete umrlog borca koji je na ratištu bio od prvog do poslednjeg dana.Diplomirani sam ekonomista, diplomirala prije godinu i tri mjeseca.
S`poštovanjem,
Milena.

Odgovor:
U Opštini Zvornik posebna pažnja posvećuje se zapošljavanju obrazovanih mladih ljudi kroz finansiranje i realizaciju programa zapošljavanja pripravnika sa višom i visokom stručnom spremom.
U Opštinskoj upravi u posljednjih nekoliko godina kroz Program prijema pripravnika pripravnički staž odradilo je 48 mladih ljudi.
Po posljednjem Javnom konkursu predviđeno je da u radni odnos na određeno vrijeme u Opštinsku upravu Zvornik bude primljeno 18  pripravnika i to sa završenom visokom stručnom spremom 13, sa višom 2 pripravnika i  3 pripravnika sa srednjom stručnom spremom.
Očekuje se u skorije vrijeme da po rezultatima tog konkursa bude obavljen prijem pripravnika.
Program prijema pripravnika u Opštinsku upravu biće nastavljen i u narednom periodu u skladu sa finansijskim mogućnostima.
Kabinet načelnika


Pitanje:Igor ,15. avgust 2015
Poštovani, gospodine Načelniče.
Moje pitanje se odnosi na to da li postoji odluka o potpunom ili djelimičnom finansiranju mjesečnih autobuskih karata, od strane SO Zvornika a za učenike koji pohađaju školu na području SO Zvornik, koji su sa teritorije susjednih opština. Hvala.

Odgovor:
Poštovani,
Opština Zvornik vrši subvenciju prevoza učenika srednjih i osnovnih škola prema Odluci broj:02-022-139/13koja je dostupna na sajtu opštine Zvornik.
Interes opštine Zvornik je da vrši subvenciju prevoza učenika koji su stalno nastanjeni na teritoriji opštine Zvornik,a ne učenika koji pohađaju školu u Zvorniku a imaju stalno prebivalište na teritoriji druge opštine.
S poštovanjem ,
Miloš Tomić,odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.