OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 70-1-2-71-5-30/15

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
70-1-2-71-5-30/15
Broj obavještenja o nabavci 70-1-2-71-3-27/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv OPŠTINA ZVORNIK
IDB/JIB 4400247350007
Kontakt osoba Boško Kojić
Adresa Svetog Save 124
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 232-200
Faks (056) 232-221
Elektronska pošta zvornik@teol.net
Internet adresa www.opstina-zvornik.org
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 2.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 2.b. Nivo
Opštinski nivo (RS),Zvornik
I 2.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 3. Zajednička nabavka
Ne
Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.8.2015. u 12:01
1 / 4
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta ’’Zaštita dijela naselja: Karakaj, Tršić i Čelopek u Zvorniku od
velikih voda rijeka: Drine, Hoče i Sapne, uključujući i zaštitu od unutrašnjih voda naselja Ekonomija’’
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta ’’Zaštita dijela naselja: Karakaj, Tršić i Čelopek u Zvorniku od
velikih voda rijeka: Drine, Hoče i Sapne, uključujući i zaštitu od unutrašnjih voda naselja Ekonomija’’
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Opštinska uprava Zvornik
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
60 dana
2 / 4
ODJELJAK III: POSTUPAK
III 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora
Najniža cijena
III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?
Ne
IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača
Grupa ponuđača
IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača
2
R.Br. Naziv IDB/JIB Opština/Grad Država
1 „ZAVOD ZA VODOPRIVREDU“ d.o.o.
Bijeljina
4400385310008 Bijeljina Bosna i Hercegovina
2 Voding-92 d.o.o. 4403160940001 Bijeljina Bosna i Hercegovina
IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
191500,00
IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
14.8.2015.
IV 2.d. Broj primljenih ponuda
1
IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda
1
IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
191500,00
3 / 4
IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
191500,00
IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana
Da
IV 4. Informacije o podugovaranjima
IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?
Da
IV 4.a-1. Vrijednost ili dio ugovora koji će se vjerovatno podugovarati trećoj strani
Vrijednost (bez PDV-a) 55535,00
Učešće (%) 29,00
Kratak opis priprema geodetskih podloga – 16% vrijednosti ugovora
priprema geomehaničkih podloga – 13% vrijednosti ugovora
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku ѕa dodjelu ovog ugovora?
Ne
V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
4 / 4