Општински програм управљања чврстим отпадом

Општински програм управљања чврстим отпадом

Законом о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 53/02) дефинисана је обавеза јединица локалне самоуправе да донесу локалне планове управљања отпадом (члан 9) тачно утврђеног садржаја, са периодом важења од шест година (члан 10).

У складу са тим, а у оквиру пројекта „Општински програм за управљање чврстим отпадом у БиХ“ који финансира Шведска међународна агенција за развој „СИДА“ и реализује Компанија за инжењерски консалтинг „Гронтмиј“, Радна група именована од стране Начелника општине[1] Зворник приступила је изради Општинског плана управљања отпадом (у даљем тексту: План)[2].

У њему су наведени основни подаци о општини и произвођачима отпада. Такође, описан је правни и административни оквир, са посебним освртом на финансирање система управљања отпадом. Извршена је анализа постојећих капацитета и инфраструктуре за прикупљање, одвоз и одлагање отпада, те дати подаци о тренутним и пројектованим будућим количинама пикупљеног отпада. На основу тога су идентификовани главни проблеми, те дефинисани начини, правци и динамика њиховог рјешавања у складу са позитивним националним и ЕУ законодавством, а затим су постављени циљеви и предвиђене активности за њихову реализацију у периоду 2012-2017. година.

У оквиру пројекта Општина Зворник добила је донацију коју чини: једно ново возило за прикупљање смећа, 347 контејнера за мјешани отпад, 146 контејнера за одвојени отпад и 197 канти који су уступљени на коришћење АД „Водовод и комуналије“ с циљем проширења услуге прикупљања и одвоза отпада.