Služba za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima

Služba za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima

Šef službe Đoko Janković,telefon 056 232 269,kancelarija br.39

U Službi za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima obavljaju se sledeći poslovi:

 •  realizacija strateških ciljeva Gradske uprave u upravljanju ljudskim resursima,
 •  vođenje Registra zaposlenih Gradske uprave,
 •  praćenje ocjenjivanja zaposlenih,
 •  izrada statističkih analiza u pogledu kvalifikacione, starosne, socijalne i druge strukture zaposlenih,
 •  učestvovanje u izradi opštih i drugih akata iz nadležnosti Službe,
 •  učestvovanje u izradi akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 •  sprovođenje procedure zapošljavanja u Gradskoj upravi,
 •  sprovođenje programa obuke pripravnika i volontera i polaganja pripravničkog ispita,
 •  pripremanje i pružanje tehničke pomoći u postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih,
 •  uspostavljanje i sprovođenje mehanizama praćenja učinka rada zaposlenih, zamjene  odsutnih i nagrađivanja,
 •  vođenje kadrovske, odnosno personalne evidencije zaposlenih u Gradskoj upravi,
 •  izrada pojedinačnih akata u vezi sa zaposlenjem, kao i pojedinačnih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih,
 •  izrada prijedloga godišnjeg Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, praćenje njegove realizacije i podnošenje izvještaja o realizaciji Gradonačelniku,
 •  prikupljanje statističkih i drugih podataka, priprema raznih analiza, studija, izvještaja i informacija u djelokrugu rada i dostavljanje nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  popunjavanje poreskih prijava i dostavljanje istih Poreskoj upravi RS,
 •  učešće u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem;
 •  učešće u izradi plana implementacije Strategije integrisanog razvoja;
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, koji sadrži planirane strateške projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekata;
 •  prikupljanje podataka, pripremanje analiza koje su potrebne za efektivno upravljanje razvojem u svim fazama strateškog upravljanja razvojem (planiranju, realizaciji, praćenju, vrednovanju i izvještavanju) iz nadležnosti Odjeljenja, izrada izvještaja o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti, i sve navedeno dostavlja Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,
 •  održavanje informacionog sistema  Gradske uprave,
 •  pružanje stručne pomoći  zaposlenima iz oblasti informacionih tehnologija,
 •  osiguranje integriteta i zaštite baza podataka,
 •  kolektivno osiguravanje zaposlenih kod osiguravajućeg društva,
 •  pokretanje procedure javnih nabavki iz nadležnosti službe i praćenje realizacije ugovora,
 •  nabavka osnovnih sredstva i potrošnog materijala za potrebe Gradske uprave,
 •  investiciono i tekuće održavanje objekata, opreme i uređaja u Gradskoj upravi,
 •  planiranje i organizacija korišćenja, održavanja i registracije motornih vozila Gradske uprave,
 •  izrada normativa potrošnje goriva i maziva, te planiranje nabavke motornih vozila, rezervnih dijelova, goriva i maziva za potrebe voznog parka,
 •  fizičko i tehničko obezbjeđenje objekata, evidencija ulazaka i izlazaka zaposlenih i stranaka, održavanja kućnog reda u prostorijama Gradske uprave,
 •  uspostavljanje veza na telefonskoj centrali,
 •  održavanje čistoće u službenim prostorijama,
 •  priprema i serviranje toplih i hladnih napitaka,
 •  izrada godišnjeg operativnog plana rada Službe, u skladu sa propisanom metodologijom, praćenje realizacije i podnošenje mjesečnih i godišnjih izvještaja Gradonačelniku,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada i odgovara za zakonitost istih iz svoje nadležnosti,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

U okviru Službe za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima obrazuje se Odsjek za upravljanje ljudskim resursima, u kojem obavljaju sledeći poslovi:

 •  realizacija strateških ciljeva Gradske uprave u upravljanju ljudskim resursima,
 •  vođenje Registra zaposlenih Gradske uprave,
 •  praćenje ocjenjivanja zaposlenih,
 •  izrada statističke analize u pogledu kvalifikacione, starosne, socijalne i druge strukture zaposlenih,
 •  učešće u izradi opštih i drugih akata kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih,
 •  učešće u izradi akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 •  sprovođenje procedure zapošljavanja u Gradskoj upravi,
 •  sprovođenje programa obuke pripravnika i volontera i polaganja pripravničkog ispita,
 •  priprema i pružanje tehničke pomoći u postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih,
 •  uspostavljanje i sprovođenje mehanizma praćenja učinka rada zaposlenih, zamjene odsutnih i nagrađivanja,
 •  vođenje kadrovske, odnosno personalne evidencije zaposlenih u Gradskoj upravi,
 •  izrada pojedinačnih akata u vezi sa zaposlenjem, kao i pojedinačnih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih,
 •  izrada prijedloga godišnjeg Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika, praćenje njegove realizacije i podnošenje izvještaja o realizaciji Gradonačelniku,
 •  izrada godišnjeg operativnog plana rada Odsjeka, u skladu sa propisanom metodologijom, praćenje realizacije i podnošenje mjesečnih i godišnjih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje statističkih i drugih podataka, priprema raznih analiza, izvještaja i informacije u djelokrugu rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  učešće u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 •  drugi poslovi koji se nalogom ili aktom Gradonačelnika ili načelnika Službe stave u djelokrug rada.