Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Шеф службе Ђоко Јанковић,telefon 232269,kancelarija br.39

Службa за заједничке послове и управљање људским ресурсима у своме дјелогругу рада врши следеће послове и радне задатке:

 • праћење и предлагање прописа из области локалне самоуправе у циљу унапређења рада исте,
 • израде анализа, информација и извјештаја о функционисању локалне самоуправе, са предлагањем одговарајућих мјера,
 • праћење и проучавања односа са другим јединицама локалне самоуправе, те праћење тих односа у другим државама,
 • праћење и проучавање прописа из области рада и радних односа и предлагање мјера за унапређење истих,
 • системског праћења структуре запослених у општинској управи са методолошком разрадом разноврсних показатеља (кретање професионалне каријере, радна успјешност, психофизичке могућности, мотивација запослених) и њихово поређење са кадровским потребама ради утврђивања максималних могућности кориштења расположивих знања и способности запослених,
 • методолошког праћења социјалне структуре запослених и утврђивање и развој програма ради превенције рјешавања и отклањања различитих врста и облика социјалних девијантности,
 • израде нормативних аката из области рада и радних односа које доноси Начелник,
 • провођење поступка и процедуре за пријем и престанак рада у општинској управи, у складу са Законом, и израда појединачних аката у вези с тим,
 • вођења кадровске и других потребних евиденција из области радних односа,
 • израде Програма стручног усавршавања и оспособљавања радника и праћење реализације истог,
 • израда нових, и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура,
 • унапређење система управљања квалитетом ISO 9001:2008, из дјелокруга рада Службе,
 • физичко и техничко обезбјеђење објеката општинске управе,
 • противпожарна заштита и заштита на раду општинске управе (планови и програми заштите од пожара, набавка, сервисирање и одржавање опреме, обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара), у складу са законом,
 • одржавање чистоће у службеним просторијама,
 • вођење стручне библиотеке за потребе општинске управе општине,
 • планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији моторних возила општинске управе,
 • израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, те планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива и мазива као и средстава рада за потребе возног парка,
 • кафе кихиње,
 • припрема и обрађује материјал за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 • коoрдинација рада са другим одјељењима и службама општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Начелника општине ставе у дјелокруг рада.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter