Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju

Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju

V.D. načelnika službe je Miloš Tomić,telefon 056 232 213

U Službi za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju obavljaju se sledeći poslovi:

 •  izrada prijedloga godišnjeg Plana javnih nabavki na nivou Gradske uprave, praćenje njegove realizacije i predlaganje ažuriranja Plana u skladu sa promjenjenim okolnostima i priprema izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana javnih nabavki,
 •  izrada godišnjeg plana rada Službe u skladu sa propisanom metodologijom, praćenje njegove realizacije i podnošenje Gradonačelniku mjesečnih izvještaja o radu,
 •  provođenje kompletne procedure javnih nabavki za potrebe Gradske uprave u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH,
 •  upravljanje održivim razvojem Grada Zvornik, ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine;
 •  prikupljanje i analiza podata podataka za potrebe upravljanja razvojem;
 •  praćenje domaćih i međunarodnih poziva za dodjelu sredstava u cilju realizacije Strategije integrisanog razvoja;
 •  organizovanje i sprovođenje procesa strateškog planiranja putem uspostavljanja, osposobljavanja i koordinacije struktura za planiranje, uključujući mobilizaciju svih organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave i drugih vanjskih aktera;
 •  koordinacija u izradi ili reviziji Strategije integrisanog razvoja grada, akcionih planova proisteklih iz Strategije i drugih programa;
 •  praćenje i koordinisanje aktivnosti na realizaciji i vrednovanju mjera/projekata iz Strategije integrisanog razvoja Grada sa svim organizacionim jedinicama u okviru Gradske uprave i drugim akterima;
 •  praćenje, vrednovanje i izvještavanje o realizaciji akcionih planova proisteklih iz Strategije integrisanog razvoja Grada i drugih programa, odnosno preduzimanje i koordinacija aktivnosti na realizaciji njihovih razvojnih projekata;
 •  planiranje, iniciranje, koordinacija izrade i realizacije Strategije integrisanog razvoja, kao i drugih razvojnih planova, planova implementacije (1+2), programa i projekata u partnerstvu sa predstavnicima drugih odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave, kao i privatnog sektora, nevladinih organizacija i javnih ustanova;
 •  saradnja sa domaćim institucijama i međunarodnim donatorskim i drugim organizacijama u cilju obezbeđivanja podrške u sprovođenju projekata od značaja za razvoj grada po osnovu javnih poziva ili direktno uspostavljenih odnosa;
 •  praćenje, interno vrednovanje i izvještavanje domaćih institucija i međunarodnih donatorskih i drugih organizacija o realizaciji podržanih razvojnih projekata;
 •  praćenje i koordinacija aktivnosti u sprovođenju direktiva Evropske Unije i poslovima vezanim za evropske integracije;
 •  analiza, davanje prijedloga za unapređivanje, predstavljanje i promovisanje investicionih prilika u gradu s ciljem privlačenja investitora;
 •  komunikacija i koordinacija sa ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u cilju konsolidovanja i obezbeđivanja ažurnosti informacija u vezi sa investicionim prilikama u Gradu;
 •  pružanje podrške malim i srednjim preduzećima, prisutnim i potencijalnim, domaćim i stranim investitorima u svim fazama pokretanja i obavljanja poslovanja;
 •  pružanje stručne i tehničke podrške u radu privrednicima i udruženjima privrednika grada Zvornik;
 •  izrada procedura, te priprema i sprovođenje projekata s ciljem povećanja energetske efikasnosti u zgradama i ostalim objektima u nadležnosti Grada;
 •  pružanje stručne i tehničke podrške svim ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u procesu pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni razvoj Grada i zaštitu životne sredine;
 •  uspostavljanje i vođenje elektronske baze podataka o projektima koje sprovodi Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju i sva ostala odjeljenja i službe Gradske uprave po osnovu njihovih kvartalnih izvještaja o statusu projekata (projekti u pripremi, kandidovani projekti, projekti u implementaciji i realizovani projekti),
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada i odgovara za zakonitost istih iz svoje nadležnosti,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji joj se posebnim aktima i nalogom gradonačelnika stave u djelokrug.

U okviru Službe za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju organizuje se Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju, u kojem se obavljaju sledeći poslovi:

 •  upravljanje održivim razvojem Grada Zvornik  (ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine);
 •  izrada godišnjeg i periodičnih planova rada i izvještaja Odsjeka;
 • prikupljanje i analiza podata podataka za potrebe upravljanja razvojem;
 •  praćenje domaćih i međunarodnih poziva za dodjelu sredstava u cilju realizacije Strategije integrisanog razvoja,
 •  organizovanje i sprovođenje procesa strateškog planiranja putem uspostavljanja, osposobljavanja i koordinacije struktura za planiranje, uključujući mobilizaciju svih organizacionih jedinica u okviru Gradske uprave i drugih vanjskih aktera,
 •  koordinacija u izradi ili reviziji Strategije integrisanog razvoja grada, akcionih planova proisteklih iz Strategije i drugih programa,
 •  praćenje i koordinisanje aktivnosti na realizaciji i vrednovanju mjera/projekata iz Strategije integrisanog razvoja grada sa svim organizacionim jedinicama u okviru Gradske uprave i drugim akterima,
 •  praćenje, vrednovanje i izvještavanje o realizaciji akcionih planova proisteklih iz Strategije integrisanog razvoja grada i drugih programa, odnosno preduzimanje i koordinacija aktivnosti na realizaciji njihovih razvojnih projekata,
 •  planiranje, iniciranje, koordinacija izrade i realizacije Strategije integrisanog razvoja, kao i drugih razvojnih planova, planova implementacije (1+2), programa i projekata u partnerstvu sa predstavnicima drugih odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave, kao i privatnog sektora, nevladinih organizacija i javnih ustanova,
 •  saradnja sa domaćim institucijama i međunarodnim donatorskim i drugim organizacijama u cilju obezbeđivanja podrške u sprovođenju projekata od značaja za razvoj grada po osnovu javnih poziva ili direktno uspostavljenih odnosa,
 •  praćenje, interno vrednovanje i izvještavanje domaćih institucija i međunarodnih donatorskih i drugih organizacija o realizaciji podržanih razvojnih projekata;
 •  praćenje i koordinacija aktivnosti u sprovođenju direktiva Evropske Unije i poslovima vezanim za evropske integracije,
 •  analiza, davanje prijedloga za unapređivanje, predstavljanje i promovisanje investicionih prilika u Gradu s ciljem privlačenja investitora;
 •  komunikacija i koordinacija sa ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u cilju konsolidovanja i obezbeđivanja ažurnosti informacija u vezi sa investicionim prilikama u Gradu,
 •  pružanje podrške malim i srednjim preduzećima, prisutnim i potencijalnim, domaćim i stranim investitorima u svim fazama pokretanja i obavljanja poslovanja,
 •  pružanje stručne i tehničke podrške u radu privrednicima i udruženjima privrednika Grada,
 •  izrada procedura, te priprema i sprovođenje projekata s ciljem povećanja energetske efikasnosti u zgradama i ostalim objektima u nadležnosti Grada,
 •  pružanje stručne i tehničke podrške svim ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u procesu pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni razvoj Grada i zaštitu životne sredine,
 •  uspostavljanje i vođenje elektronske baze podataka o projektima koje sprovodi Odsjek i sva ostala odjeljenja i službe Gradske uprave po osnovu njihovih kvartalnih izvještaja o statusu projekata (projekti u pripremi, kandidovani projekti, projekti u implementaciji i realizovani projekti),
 •  u saradnji sa drugim odjeljenjima i službama, koordiniše pripremu i usklađivanje okvirnih i godišnjih programa rada i finansiranja planova u skladu sa prioritetima iz Strategije,
 •  u okviru aktivnosti eksterne koordinacije i rada koordiniše izradu plana komunikacije i/ili promocije Strategije, koja uključuje internu i eksternu komunikaciju;
 •  redovno informiše i izvještava druga odjeljenja i službe o aktivnostima u postupku planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja Strategije i dr.,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  obavljanje drugih poslova koji se aktom ili nalogom Gradonačelika i načelnika Službe stave u djelokrug rada.