Служба за јавне набавке, развој и међународну сарадњу

Служба за јавне набавке, развој и међународну сарадњу

в.д. начелника службе је Милош Томић,телефон 232 213

У Служби за јавне набавке, развој и међународну сарадњу обављају се послови:

 • израда плана јавних набавки Општинске управе на годишњем нивоу,
 • праћење прописа из области јавних набавки и покретање иницијатива за измјене и допуне прописа,
 • провођења комплетне процедуре јавних набавки за потребе Општинске управе у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
 • припреме тендерске документације,
 • расписивања поступка јавне набавке,
 • пријема тендерске документације,
 • административно – технички послови за потребе комисије за јавне набавке Општине,
 • припреме приједлога уговора и других аката,
 • припрема рјешења из надлежности Начелника, по приговорима на поступке јавних набавки,
 • припрема изјашњења, одговарајућих појашњења, те обезбјеђење и достављање расположиве документације на захтјев другостепеног органа, у поступцима по жалбама из области јавних набавки,
 • припрема одговора на тужбе у управним споровима, који се односе на јавне набавке,
 • израда извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки,
 • израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура,
 • унапређење система управљања квалитетом ИСО 9001:2000, из дјелокруга рада Службе,
 • сарадње са међународним финансијским и другим институцијама, у циљу обезбјеђења финасирања пројеката,
 • кординација и праћење имплементације стратегија развоја општине,
 • припрема стратешких и других пројеката од посебног интереса и значаја за Општину,
 • прикупљање статистичких и других података, те обрада и израда анализа битних за развој,
 • сарадње са градовима – партнерима и другим градовима из иностранства и међународним асоцијацијама,
 • припрема и обрађује материјал за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 • координација рада са другим одјељењима и службама Општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Наченика општине ставе у дјелокруг рада.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter