Skupština grada Zvornik

Skupština grada Zvornik
Skupština grada ima predsjednika i podpredsjednika koje bira na vremenski period trajanja mandata Skupštine.
Predsjednik   Skupština grada je Mersad Mehmedović,telefon 232 203,fah 232 268 .
Podpredsjednici su  Siniša Mijatović,Bojan Lukić 066 984 885
Sekretar Skupštine grada je Zoran Đukanović 056 232 245, 066 762 668.                                                     

Skupština grada je organ odlučivanja i kreiranja politike grada i nadležna je da:

 • donosi statut grada,
 • donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi budžet i završni račun budžeta,
 • usvajanje finansijskih izvještaja,
 • donosi planove i programe razvoja grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
 • donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi sprovedbene planove,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite životne sredine
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • daje saglasnost na cijenu komunalnih usluga,
 • donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
 • donosi odluke o pribavljanju upravljanju i raspolaganju imovinom grada,
 • donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluku o proglašenju praznika grada,
 • donosi odluku o upotrebi simbola grada,
 • donosi odluku o članstvu grada u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika skupštine grada, potpredsjednika skupštine grada, zamjenika gradonačelnika grada, imenuje i razrješava sekretara skupštine grada, imenuje i razrješava načelnike odjeljenja ili službe na prijedlog Gradonačelnika,  imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine grada i vrši izbor, imenovanja i razrešenja na drugim pozicijama u skladu sa Zakonom,
 • formira stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,
 • osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
 •   pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva grada i naseljenog mjesta,
 • odlučuje o zaduženju grada,
 • usvaja poslovnik o radu Skupštine grada
 •   usvaja etički Kodeks skupštine grada
 • razmatra godišnji izvještaj o radu gradonačelnika i o istom zauzima svoj stav,
 • razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području grada,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor gradonačelnika,
 • razmatra izvještaj gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju   komunalne djelatnosti,
 • odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koje  je u svojini grada,
 • imenuje i razrešava direktora i upravni odbor ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad, u skladu sa zakonom,
 • osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za grad i upravlja istim u skladu sa zakonom,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum, u skladu sa Zakonom
 • daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
 • donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području grada,
 • daje mišljenje o promjeni granica grada,
 • razmatra izvještaje o radu organa, organizacija i zajednica na svom području,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Skupština grada ima 31 odbornika.
Odbornici Skupštine grada biraju se na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa Zakonom, na period od 4 (četiri)  godine.
Broj odbornika Skupštine grada utvrđuje se Statutom grada u skladu sa Izbornim zakonom.
Lice koje je zaposleno u gradskoj upravi ne može biti odbornik u Skupštini grada.
Skupština grada odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti  većinom glasova  od ukupnog broja  odbornika, osim kada je drugačije propisano Zakonom na način regulisan Poslovnikom Skupštine grada.
Odbornik svoju dužnost vrši u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine i Etičkim kodeksom Skupštine grada.
Odbornik za vršenje odborničke dužnosti, ima pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak).
Skupština grada donosi posebnu odluku o odborničkoj naknadi.

Skupština grada ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira na vremenski period trajanja mandata Skupštine.

Predsjednik i potpredsjednik Skupštine grada biraju se na konstitutivnoj sjednici iz reda odbornika većinom glasova od ukupnog broja izabranih odbornika. Pritom se vodi računa da gradonačelnik i predsjednik skupštine grada ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda i grupa Ostalih, osim ako jedan konstitutivni narod ima natpolovičnu većinu na teritoriji grada prema poslednjem popisu  stanovništva.
Predsjednik skupštine grada zastupa i predstavlja skupštinu  grada, saziva sjednice skupštine i njima predsjedava i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom Skupštine grada.
Potpredsjednik Skupštine grada zamjenjuje predsjednika Skupštine grada u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, prati aktivnosti realizacije razvojnih planova Skupštine grada, usklađuje aktivnosti stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine grada, obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Skupštine grada  iz domena svojih nadležnosti.
Potpredsjednik Skupštine grada je profesionalno lice.