Odjeljenje za stambeno komunalne poslove i poslove saobraćaja

Odjeljenje za za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja 

Načelnik OdjeljenjaBranko Jašić  Telefon: 056/232-238    Faks:056/232-221    Kancelarija br.35

U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja obavljaju se sledeći poslovi:

 • izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast stambeno-komunalne djelatnosti i poslove saobraćaja,
 • organizacija poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (izgradnja i održavanje javne rasvjete, čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih, zelenih i rekreativnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, djelatnost zoo higijene),
 • organizacija poslova iz oblasti individualne komunalne potrošnje (pogrebna i dimnjačarska djelatost, proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplotne energije, zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora, upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju, tržnička djelatnost),
 • priprema i izrada planova i programa iz nadležnosti Odjeljenja,
 • praćenje rada javnih komunalnih preduzeća i ostvarivanje opšteg interesa u komunalnim djelatnostima,
 • određivanje kućnih brojeva u okviru uspostavljanja adresnog sistema grada Zvornik,
 • uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 • poslovi upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima i nadzor nad istim,
 • koordinacija sa nadzornim organom i izvođačem radova, dobavljačem roba i davaocem usluga o toku i eventualnim problemima realizacije ugovora,  suštinska  kontrola faktura i sa nadzornim organom sastavljanje zapisnika o primopredaji u momentu okončanja poslova prema odredbama ugovora,
 • utvrđivanje prioriteta za obnovu i razvoj kapaciteta komunalnih djelatnosti i komunalne infrastrukture sa potrebnom tehničkom i finansijskom dokumentacijom, izvorima i uslovima finansiranja i obezbjeđenje njihovog praćenja i realizacije,
 • utvrđivanje komunalne naknade, naknade za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 • izdavanje odobrenja za korišćenje javnih površina, za prekopavanje javnih površina, postavljanje reklamnih panoa i rezervisanje parking mjesta,
 • poslovi iz stambene oblasti (registracija zajednice etažnih vlasnika, otkup državnih stanova koje je na korišćenje dodijelila opština–grad Zvornik, izdavanje u zakup, kontrola korišćenja, naplata i korišćenje stanova, garaža i poslovnih prostorija u vlasništvu grada, iseljenje bespravno useljenih lica u stanove u državnoj svojini i druge poslove utvrđene zakonom u oblasti stanovanja),
 • regulisanje saobraćaja, praćenje i analiza stanja u oblasti saobraćaja,
 • zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine (izdavanje ekoloških dozvola, davanje mišljenja o uticaju na životnu sredinu, vođenje katastra zagađivača i drugi poslovi u skladu sa zakonom),
 • imovinsko-pravni poslovi, u skladu sa zakonom,
 • sprovođenje aktivnosti oko rješavanja sporne imovine grada u saradnji sa Republičkim   javnim pravobranilaštvom,
 •  zastupanje u upravnim postupcima koji se vode kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područne jedinice Zvornik, po ovlašćenju Gradonačelnika i Republičkog javnog pravobranioca, vezanih za državnu imovinu, odnosno imovinu grada,
 •  stručni poslovi vezani za pribavljanje i raspolaganje imovinom Grada,
 •    popis, procjena i vođenje  evidencije imovine Grada,
 •  podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova, dozvola za gradnju i upotrebnih dozvola, uz prethodno pribavljenu tehničku dokumentaciju,
 • 22)  učešće u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem,
 •   učešće u izradi plana implementacije Strategije integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, koji sadrži planirane strateške projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekata,
 •  prikupljanje podataka, pripremanje analiza koje su potrebne za efektivno upravljanje razvojem u svim fazama strateškog upravljanja razvojem (planiranju, realizaciji, praćenju, vrednovanju i izvještavanju) iz nadležnosti Odjeljenja, izrada izvještaja o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti, i sve navedeno dostavlja Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,
 •   unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •   priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •   drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

U okviru Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja organizuju se odsjeci, i to:

 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove, Šef Odsjeka Nenad Stanković,  telefon  056/232-241 u kojem se obavljaju sledeći poslovi:
 1. izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast stambeno-komunalne djelatnosti,
 2. stručni i upravni poslovi iz nadležnosti Odsjeka,
 3. izdavanje odobrenja za korišćenje javnih površina, za prekopavanje javnih površina, postavljanje reklamnih panoa i rezervisanje parking mjesta,
 4. poslovi iz stambene oblasti (izrada prijedloga Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, registracija zajednice etažnih vlasnika, otkup državnih stanova koje je na korišćenje dodijelio grad Zvornik, izdavanje u zakup, kontrola korišćenja, naplata i korišćenje stanova, garaža i poslovnih prostora u vlasništvu grada, iseljenje bespravno useljenih lica u stanove u državnoj svojini i drugi poslovi utvrđeni zakonom u oblasti  stanovanja),
 5. imovinsko-pravni poslovi, u skladu sa zakonom (podnošenje predloga za rješavanje uzurpacije lokalnih i nekategorisanih puteva, učešće u postupku rješavanja uzurpacije, podnošenje prijedloga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za prenos državne imovine na raspolaganje Gradu, u skladu sa zakonom i dr.),
 6. aktivnosti oko rješavanja sporne imovine Grada u saradnji sa Republičkim javnim pravobranilaštvom – sjedište zamjenika u Bijeljini,
 7. zastupanje u upravnim postupcima koji se vode kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Područne jedinice Zvornik, po ovlašćenju Gradonačelnika i Republičkog javnog pravobranioca – sjedište zamjenika u Bijeljini vezanim za državnu imovinu, odnosno imovinu Grada (legalizacija bespravno izgrađenih objekata, pretvaranje prava korišćenja u pravo vlasništva, izlaganje nepokretnosti na uvid i dr.),
 8. stručni poslovi vezani za pribavljanje i raspolaganje imovinom Grada (pribavljanje dokumentacije od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, priprema i izrada odluka Skupštine grada, provođenje postupaka licitacije, saradnja sa notarom i Republičkim javnim pravobranilaštvom – sjedište zamjenika u Bijeljini, podnošenje prijedloga za knjiženje i dr.),
 9. utvrđivanje visine komunalnih naknada,
 10. određivanje kućnih brojeva i uspostavljanje adresnog sistema Grada, nadzor nad numeracijom grada (kućni brojevi), izdavanje uvjerenja o kućnim brojevima na zahtjev stranke,
 11. popis, procjena i vođenje evidencije imovine grada,
 12. priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 13. koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja,
 14. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 15. drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada;
 • Odsjek za poslove saobraćaja, infrastrukture i ekologije, Šef Odsjeka Savo Mihajlović, telefon 056/232-223 u kojem se obavljaju sledeći poslovi:
 1. organizovanje poslova i vršenje nadzora iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (izgradnja i održavanje javne rasvjete, čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih, zelenih i rekreativnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, djelatnost zoo higijene),
 2. organizovanje poslova i vršenje nadzora iz oblasti individualne komunalne potrošnje (pogrebna i dimnjačarska djelatost, proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplotne energije, zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora, upravljanje javnim prostorima za parkiranje vozila, javni prevoz lica u gradskom i prigradskom saobraćaju, tržnička djelatnost),
 3. priprema i izrada planova i programa iz svoje nadležnosti,
 4. praćenje rada javnih komunalnih preduzeća i ostvarivanje opšteg interesa u komunalnim djelatnostima,
 5. uređivanje gradskog građevinskog zemljišta,
 6. utvrđivanje visine naknade za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 7. poslovi upravljanja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima i nadzor nad istim,
 8. obezbjeđenje lokacija i uslova za izgradnju i održavanje grobalja na području Grada,
 9. pismena prepiska sa nadzornim organom i izvođačem radova, dobavljačem roba i pružaocem usluga o toku radova i eventualnim problemima realizacije ugovora, vrši suštinsku kontrolu faktura i sa nadzornim organom sastavlja zapisnik o primopredaji u momentu okončanja poslova prema odredbama ugovora,
 10. utvrđivanje prioriteta za obnovu, održavanje i obnavljanje objekata komunalne infrastrukture,
 11. poslovi u vezi sa regulisanjem saobraćaja i praćenjem i analizom stanja u oblasti saobraćaja (izdavanje saglasnosti za priključenje pristupnog puta na lokalni i nekategorisani put-ulicu, izdavanje saobraćajnih saglasnosti za lokacije i izgradnju objekata pored puta-ulice, izdavanje dozvola i obračuna naknada za obavljanje vanrednog prevoza, izdavanje dozvola za ulazak u grad teretnih motornih vozila, organizovanje javnog prevoza na teritoriji grada, izgradnja, uređenje i eksploatacija parkirališta i javnih garaža),
 12. poslovi iz oblasti zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine (izdavanje ekoloških dozvola, revizija ekoloških dozvola, davanje mišljenja o uticaju na životnu sredinu, vođenje katastra zagađivača i drugi poslovi u skladu sa zakonom),
 13. podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova, dozvola za gradnju i upotrebnih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture, uz predhodno pribavljenu tehničku dokumentaciju i potrebnih saglasnosti (vodna saglasnost, elektroenergetska saglasnost, protivpožarna i dr.)
 14. priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada iz nadležnosti Odsjeka,
 15. unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 16. koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru nadležnosti Odsjeka i
 17. drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja stave u djelokrug rada.