Одјељење за стамбено комуналне дјелатности и послове саобраћаја

Одјељење за стамбено комуналне дјелатности и послове саобраћаја

Начелник Одјељења за стамбено комуналне дјелатности и послове саобраћаја:

Бранко Јашић

Телефон: 056/232-238

Факс:        056/232-221

Канцеларија бр.35

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја врши стручне и управне послове из своје надлежности који се односе на:

 • извршавање Закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Општине који се односе на област стамбено-комуналне дјелатности и послова саобраћаја,
 • стручне и управне послове из надлежности одјељења,
 • имовинско правни односи
 • организовање послова из оквира обављања комуналних дјелатности (јавне расвјете, одређивање назива улица и кућних бројева, одржавање чистоће, заузеће јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, кориштење обале и воденог простора, снабдјевање водом и топлотном енергијом, уређење гробаља, прекопавање јавних површина, одвођење отпадних вода и атмосферских вода) на подручју општине укључујући и саобраћај,
 • послове у домену заштите животне средине,
 • послове у вези са истицањем реклама и натписа,
 • послове из области заједничке комуналне потрошње, изградње и одржавање објеката комуналне инфраструктуре у граду, уређење градског грађевинског земљишта, изузев за које је надлежно одјељење за просторно уређење,
 • евиденцију стања и послова изградње, одржавања и кориштења локалних и нектегорисаних путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре на подручју општине,
 • послове из области кориштења градског грађевинског земљишта,
 • утврђивање накнада за кориштење комуналне инфраструктуре и ресурса, послове из области стамбених односа, кућног реда, одржавања стамбених зграда и хитних интервенција,
 • послове регистрације заједница етажних власника
 • израду програма рада и планова обезбјеђења проходности путева и улица у зимским условима
 • вођење управног поступка у стамбено – комуналној дјелатности и области саобраћаја,
 • послове у вези са регулисањем саобраћаја, прекопима јавних површина и јавног превоза лица и ствари на подручју општине,
 • изградњу и одржавање тротоара, пјешачких стаза и стајалишта и јавног градског и приградског превоза путника,
 • Обрачун накнаде на име ренте и накнаде на име уређења градског грађевинског земљишта
 • Геодетски послови

У Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја су организована два Одсјека и то:

 • Одсјек за имовинско-правне и послове пописа имовине

Шеф Одсјека: Ненад Станковић,  телефон: 056/232-241

 • Одсјек за послове саобраћаја, паркинга, инфраструктуре и екологије

Шеф Одсјека: Саво Михајловић, телефон: 056/232-223

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter