Odjeljenje za prostorno uređenje

Odjeljenje za prostorno uređenje

Načelnik odjeljenja je Boško kojić,telefon 056 232 248

U Odjeljenju za prostorno uređenje obavljaju se sledeći poslovi:

1) izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast prostornog uređenja,

2) provođenje postupka izrade nove prostorno-planske dokumentacije i postupka izmjene, dopune i revizije postojeće prostorno-planske dokumentacije,

3) izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola,

4) provođenje postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata i postupka utvrđivanja legalnosti objekata,

5) iskolčavanje objekata na terenu i provjeru iskopa temelja,

6) poslovi vezano za funkcionisanje i ažuriranje GIS okruženja,

7) izdavanje izvoda iz prostorno-planske dokumentacije,

8) izdavanje uvjerenja, stručnih mišljenja, obavještenja i dostava podataka iz oblasti prostornog uređenja, planiranja i građenja,

9) kontrola tehničke dokumentacije,

10) učešće u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem;

11) učešće u izradi plana implementacije Strategije integrisanog razvoja;

12) pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, koji sadrži planirane strateške projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekata;

13) prikupljanje podataka, pripremanje analiza koje su potrebne za efektivno upravljanje razvojem u svim fazama strateškog upravljanja razvojem (planiranju, realizaciji, praćenju, vrednovanju i izvještavanju) iz nadležnosti Odjeljenja, izrada izvještaja o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti, i sve navedeno dostavlja Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju,

14) izrada programa rada i izvještaja o radu Odjeljenja,

15) saradnja sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja,

16) priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,

17) unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,

18) koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i

19) drugi poslovi koji mu se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.