Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Начелник одјељења је Милан Цвјетиновић,телефон 232 236

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности врши:

 • извршавање Закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Општине који се односе на област привреде, поњопривреде и друштвених дјелатности,
 • стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, занатство, шумарство и водопривреда), и пољопривреде,
 • планирање развоја у области привреде, пољопривреде и друштвених дјелатности,
 • послове везане за приватно предузетништво, издавање одобрења и лиценци за обављање регистрованих дјелатности предузетника,
 • подстицај развоја малих и средњих предузећа,
 • развој пољопривредне производње и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова, риболова,
 • обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, занатства и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности,
 • обезбјеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и развој и унапређење комуналних, спортско – рекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко – информативне и пропагандне дјелатности,
 • послови у вези са остваривањем оснивачких и власничких права општине у јавним установама,
 • израда анализа, информација и извјештаја из области надлежности одјељења,
 • прикупљање података и израда информација и анализа о пословању установа и организација у области друштвених дјелатности,
 • послови у вези превентивне заштите здравља становништва на подручју општине,
 • доноси општински програм развоја социјалне заштите и подстиче развој социјално заштитних програма у општини,
 • заштита културних добара, осим културних добара утврђених законом као добара од значаја за Републику,
 • обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен-обиљежја од значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису уређени другим прописима,
 • организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за општину и развој културно-умјетничког аматеризма у општини,
 • изградња, реконструкција и одржавање објеката културе у којима се остварују потребе културе у општини,
 • обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и кориштење спортских и рекреативних објеката,
 • обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских такмичења, општинског и међуопштинског нивоа,
 • обавља послове припреме, расписивања и додјеле стипендија студентима и ученицима на подручју општине Зворник,
 • обезбјеђује посебне услове за повећање квантитета и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта,
 • води евиденцију спортских организација и помаже у организацији спортских манифестација,
 • прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у обављању хуманитарне дјелатности,
 • обавља послове и успоставља сарадњу са невладиним организацијама,
 • прати програме у области омладине, оснивање и удруживање омладинских организација, омладинске манифестације, развој омладинске политике итд,
 • унапређење система управљања квалитетом ИСО 9001:2000, из дјелокруга рада Одјељења,
 • припрема и обрађује материјал за сједнице Скупштине општине и одговара за законитост истих из своје надлежности,
 • кординација рада са другим одјељењима и службама Општинске управе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • као и друге послове који му се посебним актима и налогом Наченика општине ставе у дјелокруг рада.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter